Sprawozdania BDO za 2019 r. – nowe terminy - Mikołaj Maśliński
Powrót do listy wpisów

Sprawozdania BDO za 2019 r. – nowe terminy

Sprawozdania-BDO-za-2019-rok

Terminy na złożenie sprawozdań rocznych w BDO znów zmienione! Ostatecznie przedsiębiorcy będą składali sprawozdania BDO do 31 sierpnia, 11 września 2020 oraz do 31 października 2020 r.

Sprawdź, kto i kiedy składa roczne sprawozdanie o odpadach za 2019 r., a także inne sprawozdania w BDO!

6 min. czytania  |  stan prawny na 15.05.2020 r. [aktualizacja 27.07.2020]

Autor: Mikołaj Maśliński

Wpis do BDO, czyli Bazy dany o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, niesie ze sobą liczne obowiązki. Jednym z nich jest składanie rocznych sprawozdań (dalej: „sprawozdania BDO”).

Obowiązek ten dotyczy zarówno podmiotów wytwarzających odpady, jak również wiele innych firm i instytucji. Wśród przykładowych podmiotów, które muszą złożyć sprawozdanie roczne przez BDO można wymienić:

 • cały szereg najróżniejszych wytwórców odpadów (np. warsztaty samochodowe, firmy remontowo-budowlane, zakłady produkcyjne, gabinety stomatologiczne, apteki, sklepy, restauracje i wiele innych);
 • sklepy oferujące reklamówki z tworzyw sztucznych;
 • zakłady produkcyjne czy restauracje, które wprowadzają produkty w opakowaniach (np. żywność na wynos w pudełkach styropianowych lub tekturowych);
 • komisy samochodowe oraz firmy sprowadzające z zagranicy używany sprzęt rolniczy w zakresie wprowadzanych produktów w postaci olejów oraz używanych opon, a także baterii i akumulatorów, które stanowią części składowe wprowadzanych pojazdów.

Sprawozdania BDO – przykłady

O tym, jakie sprawozdanie BDO składa dany podmiot, decyduje przede wszystkim zakres jego wpisu do bazy danych o odpadach (czyli to, w jakich jest wpisanych działach BDO).

Sprawozdania BDO – przykład wytwórca odpadów

Pan Adam prowadzi zakład wulkanizacyjny. W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą wytwarza odpady w postaci zużytych opon (kod odpady 16 01 03), a także odpad o kodzie 13 02 08* (inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe). Ilości wytwarzanych odpadów przekraczają limity w Rozporządzeniu Ministra Klimatu z 23 grudnia 2019 r.

W związku z prowadzoną działalnością uzyskał wpis do działu XII Bazy danych o odpadach jako wytwórca odpadów. Oznacza to, że Pan Adam ma obowiązek prowadzić ewidencję odpadów. Zgodnie z art. 75 ust. 1 w zw. z art. 76 ustawy o odpadach Pan Adam ma obowiązek złożyć przez BDO sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami.

 

Sprawozdania BDO – przykład sklep spożywczy

Pani Ania prowadzi mały sklep spożywczy. W związku z tą działalności wytwarza odpady komunalne oraz niewielkie ilości innych odpadów (np. opakowania). W rezultacie Pani Ania nie jest wytwórcą odpadów wpisanym do działu XII BDO.

Pani Ani oferuje jednak swoim Klientom reklamówki. W związku z powyższym Pani Ania jest wpisana do działu VI BDO, w tabeli 7 jako „prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową”.

Pani Ania ma obowiązek nie tylko uiścić opłatę recyklingową. Mianowicie, obowiązkiem Pani Ani jest złożenie przez BDO sprawozdania, o którym mowa w art. 73 ustawy o odpadach (roczne sprawozdanie o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi).

A jaką branżę Ty reprezentujesz? Napisz w komentarzu! Chętnie zobaczę 🙂 

Sprawozdania BDO za 2019 r. – kolejne przedłużenie

Dla większości podmiotów termin na złożenie rocznych sprawozdań związanych z gospodarką odpadami mija 31 stycznia lub 15 marca. Niemniej jednak sytuacja wygląda inaczej w przypadku sprawozdań za 2019 r. Wynika to z faktu, że w tym roku po raz pierwszy sprawozdania roczne są składane przez BDO (stąd też mówi się o nich „sprawozdania BDO”).

Już w styczniu 2020 r. stwierdzono, że złożenie sprawozdań przez BDO w terminie do 31 stycznia i 15 marca 2020 r. nie będzie możliwe. Dlaczego? Ponieważ wersja produkcyjna BDO została oddana do użytku bez wszystkich formularzy sprawozdań… Innymi słowy, brak niektórych formularzy uniemożliwiał wykonanie tego obowiązku znacznej części przedsiębiorcom!

Co więcej, pojawiła się obawa, że urzędy marszałkowskie nie zdążą rozpatrzyć w ciągu kilku tygodni tysięcy wniosków o wpis do BDO, które wpłynęły pod koniec 2019 r.

W związku z powyższym na mocy ustawy z dnia 23 stycznia 2020 doszło do przedłużenia terminu na składanie sprawozdań BDO. Podstawowy termin wyznaczono na 30 czerwca 2020 r. Wydawało się, że ten termin jest już ostateczny. Nic bardziej mylnego.

Nowe terminy na złożenie przez BDO sprawozdań rocznych (31 sierpnia, 11 września oraz 31 października 2020 r.)

Na mocy ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 doszło do kolejnego przesunięcia terminów sprawozdań BDO. Ostatecznie termin na ich złożenie został przesunięty o kolejne kilka, a nawet kilkanaście tygodni w zależności od rodzaju sprawozdania.

Wykaz terminów na złożenie sprawozdań w BDO znajdziesz w poniższej tabeli:

Terminy sprawozdań składanych w BDO za 2019 r.

Do dnia 31 sierpnia 2020 r. – roczne sprawozdanie podmiotu:
 • odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości
 • prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK)
 • zbierającego odpady komunalne

 

Do dnia 11 września 2020 r.

Roczne sprawozdanie o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami, które składają następujące podmioty:

 1. Wprowadzający opakowania oraz eksportujący opakowania, o którym mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.
 2. Wprowadzający produkty w opakowaniach, eksportujący i dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach, o którym mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.
 3. Przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową, o której mowa w 40a ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.
 4. Wprowadzający:
  1. na terytorium kraju produkty, o których mowa w ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej.
  2. pojazdy, o którym mowa w ustawie z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.
  3. sprzęt lub autoryzowany przedstawiciel.
  4. baterie lub akumulatory, o którym mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach.

Roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami składane przez następujące podmioty:

 1. Przedsiębiorcy prowadzący stację demontażu pojazdów, o której mowa w ustawie z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.
 2. Przedsiębiorcy prowadzący strzępiarkę, o której mowa w ustawie z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.
Roczne sprawozdanie organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, o którym mowa w art. 74a ustawy o odpadach

 

Do dnia 31 października 2020 r.

Roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami sporządzane przez:

 1. Wytwórcę obowiązanego do prowadzenia ewidencji odpadów.
 2. Prowadzącego działalność polegającą na gospodarowaniu odpadami, z wyłączeniem prowadzącego odbieranie odpadów komunalnych, w zakresie:
  1. zbierania odpadów,
  2. przetwarzania odpadów,
 • obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów;
 1. Podmiot prowadzący działalność polegającą na wydobywaniu odpadów ze składowiska odpadów lub ze zwałowiska odpadów, na podstawie zgody na wydobywanie odpadów lub decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów w fazie poeksploatacyjnej.

Sprawozdanie wójta, burmistrza, prezydenta gminy z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.

 

Do dnia 31 grudnia 2020 r.

Sprawozdanie marszałka województwa z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Sankcje za niezłożenie sprawozdania BDO

Na koniec warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden ważny aspekt dotyczący sprawozdań. Otóż powstaje pytanie: co jeżeli nie złożę sprawozdania za dany rok? Kwestię tę reguluję art. zgodnie z art. 180a ustawy o odpadach.

Sankcje za niezłożenie sprawozdania BDO (art. 180a ustawy o odpadach)

„Kto, wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 76, nie składa sprawozdania, podlega karze grzywny.”

 

Jak widzisz, za brak złożenia sprawozdania przewidziana jest konkretna sankcja. Zgodnie natomiast z art. 24 § 1 Kodeksu wykroczeń, grzywnę wymierza się w tym wypadku w wysokości od 20 do nawet 5 000 złotych. Jak przy tym stanowi art. 78 ust. 4 ustawy o odpadach, „obowiązek sporządzenia sprawozdań przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, za który sprawozdania należało sporządzić.”

W rezultacie dopiero po upływie terminu przedawnienia nie będzie można pociągnąć danej osoby do odpowiedzialności za wykroczenie z art. 180a ustawy o odpadach.

BDO, to dla Ciebie czarna magia?

Zobacz co przygotowałem w kursie Ewidencja odpadów w BDO! Już 25 września premiera bonusowego nagrania: wzór sprawozdania wytwórcy odpadów.

Kliknij tutaj i zobacz zawartość kursu ewidencja odpadów w BDO. 

Podsumowanie

Nie ulega wątpliwości, że BDO wywróciło do góry nogami prowadzenie ewidencji. Koniec z papierowymi formularzami – wszystkie sprawozdania będą wysyłane wyłącznie przez BDO. Ten obowiązek wynika bezpośrednio z art. 76 ust. 2 ustawy o odpadach i raczej od niego nie uciekniemy.

Na koniec jeszcze jedna ważna refleksja. Uruchomienie systemu BDO uświadomiło wielu przedsiębiorcom, że są wytwórcami odpadów, wprowadzają produkty w opakowaniach lub wykonują inną działalność, z którą wiążę się określone obowiązki prawne.  W rezultacie w tej chwili sytuacja jest klarowna: masz wpis do BDO – składasz sprawozdanie! Dzięki rejestrowi BDO właściwe organy będą mogły w banalny sposób zweryfikować kto nie złożył sprawozdania, mimo posiadanego wpisu do BDO.

Mam nadzieję, że teraz przynajmniej wiesz do kiedy należy złożyć sprawozdanie BDO za 2019 r. 🙂.

Masz inne pytania? Zostaw komentarz lub napisz do mnie w sprawie możliwości współpracy.

Mikołaj Maśliński BDO KONSULTACJE PRAWNE

Mikołaj Maśliński, Prawnik
Cześć! Nazywam się Mikołaj Maśliński. Być może jestem Twoim nowym prawnikiem! Zajmuję się rozwiązywaniem problemów małych i średnich przedsiębiorców. Doradzam głównie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, prawa ochrony środowiska oraz telemedycyny.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *