Powrót do listy wpisów

Sprawozdania BDO za 2019 r. – nowe terminy

Sprawozdania-BDO-za-2019-rok

Terminy na złożenie sprawozdań rocznych w BDO znów zmienione! Ostatecznie przedsiębiorcy będą składali sprawozdania BDO do 31 sierpnia, 11 września 2020 oraz do 31 października 2020 r.

Sprawdź, kto i kiedy składa roczne sprawozdanie o odpadach za 2019 r., a także inne sprawozdania w BDO!

6 min. czytania  |  stan prawny na 15.05.2020 r. [aktualizacja 27.07.2020]

Autor: Mikołaj Maśliński

Wpis do BDO, czyli Bazy dany o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, niesie ze sobą liczne obowiązki. Jednym z nich jest składanie rocznych sprawozdań (dalej: „sprawozdania BDO”).

Obowiązek ten dotyczy zarówno podmiotów wytwarzających odpady, jak również wiele innych firm i instytucji. Wśród przykładowych podmiotów, które muszą złożyć sprawozdanie roczne przez BDO można wymienić:

 • cały szereg najróżniejszych wytwórców odpadów (np. warsztaty samochodowe, firmy remontowo-budowlane, zakłady produkcyjne, gabinety stomatologiczne, apteki, sklepy, restauracje i wiele innych);
 • sklepy oferujące reklamówki z tworzyw sztucznych;
 • zakłady produkcyjne czy restauracje, które wprowadzają produkty w opakowaniach (np. żywność na wynos w pudełkach styropianowych lub tekturowych);
 • komisy samochodowe oraz firmy sprowadzające z zagranicy używany sprzęt rolniczy w zakresie wprowadzanych produktów w postaci olejów oraz używanych opon, a także baterii i akumulatorów, które stanowią części składowe wprowadzanych pojazdów.

Sprawozdania BDO – przykłady

O tym, jakie sprawozdanie BDO składa dany podmiot, decyduje przede wszystkim zakres jego wpisu do bazy danych o odpadach (czyli to, w jakich jest wpisanych działach BDO).

Sprawozdania BDO – przykład wytwórca odpadów

Pan Adam prowadzi zakład wulkanizacyjny. W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą wytwarza odpady w postaci zużytych opon (kod odpady 16 01 03), a także odpad o kodzie 13 02 08* (inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe). Ilości wytwarzanych odpadów przekraczają limity w Rozporządzeniu Ministra Klimatu z 23 grudnia 2019 r.

W związku z prowadzoną działalnością uzyskał wpis do działu XII Bazy danych o odpadach jako wytwórca odpadów. Oznacza to, że Pan Adam ma obowiązek prowadzić ewidencję odpadów. Zgodnie z art. 75 ust. 1 w zw. z art. 76 ustawy o odpadach Pan Adam ma obowiązek złożyć przez BDO sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami.

 

Sprawozdania BDO – przykład sklep spożywczy

Pani Ania prowadzi mały sklep spożywczy. W związku z tą działalności wytwarza odpady komunalne oraz niewielkie ilości innych odpadów (np. opakowania). W rezultacie Pani Ania nie jest wytwórcą odpadów wpisanym do działu XII BDO.

Pani Ani oferuje jednak swoim Klientom reklamówki. W związku z powyższym Pani Ania jest wpisana do działu VI BDO, w tabeli 7 jako „prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową”.

Pani Ania ma obowiązek nie tylko uiścić opłatę recyklingową. Mianowicie, obowiązkiem Pani Ani jest złożenie przez BDO sprawozdania, o którym mowa w art. 73 ustawy o odpadach (roczne sprawozdanie o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi).

A jaką branżę Ty reprezentujesz? Napisz w komentarzu! Chętnie zobaczę 🙂 

Sprawozdania BDO za 2019 r. – kolejne przedłużenie

Dla większości podmiotów termin na złożenie rocznych sprawozdań związanych z gospodarką odpadami mija 31 stycznia lub 15 marca. Niemniej jednak sytuacja wygląda inaczej w przypadku sprawozdań za 2019 r. Wynika to z faktu, że w tym roku po raz pierwszy sprawozdania roczne są składane przez BDO (stąd też mówi się o nich „sprawozdania BDO”).

Już w styczniu 2020 r. stwierdzono, że złożenie sprawozdań przez BDO w terminie do 31 stycznia i 15 marca 2020 r. nie będzie możliwe. Dlaczego? Ponieważ wersja produkcyjna BDO została oddana do użytku bez wszystkich formularzy sprawozdań… Innymi słowy, brak niektórych formularzy uniemożliwiał wykonanie tego obowiązku znacznej części przedsiębiorcom!

Co więcej, pojawiła się obawa, że urzędy marszałkowskie nie zdążą rozpatrzyć w ciągu kilku tygodni tysięcy wniosków o wpis do BDO, które wpłynęły pod koniec 2019 r.

W związku z powyższym na mocy ustawy z dnia 23 stycznia 2020 doszło do przedłużenia terminu na składanie sprawozdań BDO. Podstawowy termin wyznaczono na 30 czerwca 2020 r. Wydawało się, że ten termin jest już ostateczny. Nic bardziej mylnego.

Nowe terminy na złożenie przez BDO sprawozdań rocznych (31 sierpnia, 11 września oraz 31 października 2020 r.)

Na mocy ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 doszło do kolejnego przesunięcia terminów sprawozdań BDO. Ostatecznie termin na ich złożenie został przesunięty o kolejne kilka, a nawet kilkanaście tygodni w zależności od rodzaju sprawozdania.

Wykaz terminów na złożenie sprawozdań w BDO znajdziesz w poniższej tabeli:

Terminy sprawozdań składanych w BDO za 2019 r.

Do dnia 31 sierpnia 2020 r. – roczne sprawozdanie podmiotu:
 • odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości
 • prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK)
 • zbierającego odpady komunalne

 

Do dnia 11 września 2020 r.

Roczne sprawozdanie o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami, które składają następujące podmioty:

 1. Wprowadzający opakowania oraz eksportujący opakowania, o którym mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.
 2. Wprowadzający produkty w opakowaniach, eksportujący i dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach, o którym mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.
 3. Przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową, o której mowa w 40a ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.
 4. Wprowadzający:
  1. na terytorium kraju produkty, o których mowa w ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej.
  2. pojazdy, o którym mowa w ustawie z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.
  3. sprzęt lub autoryzowany przedstawiciel.
  4. baterie lub akumulatory, o którym mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach.

Roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami składane przez następujące podmioty:

 1. Przedsiębiorcy prowadzący stację demontażu pojazdów, o której mowa w ustawie z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.
 2. Przedsiębiorcy prowadzący strzępiarkę, o której mowa w ustawie z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.
Roczne sprawozdanie organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, o którym mowa w art. 74a ustawy o odpadach

Więcej na temat obowiązków podmiotów wprowadzających opakowania znajdziesz w tym artykule: Wprowadzający produkty w opakowaniach a bdo – 7 najważniejszych obowiązków.

Jeżeli nie wiesz jak poradzić sobie ze sprawozdaniem, to powinno pomóc Ci nagranie z mojego praktycznego szkolenia na ten temat, które odbyło się września 2020 r. Znajdziesz tam m.in. praktyczne kalkulatory do wyliczenia opłaty produktowej: pokaż mi opis szkolenia

Do dnia 31 października 2020 r.

Roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami sporządzane przez:

 1. Wytwórcę obowiązanego do prowadzenia ewidencji odpadów.
 2. Prowadzącego działalność polegającą na gospodarowaniu odpadami, z wyłączeniem prowadzącego odbieranie odpadów komunalnych, w zakresie:
  1. zbierania odpadów,
  2. przetwarzania odpadów,
 • obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów;
 1. Podmiot prowadzący działalność polegającą na wydobywaniu odpadów ze składowiska odpadów lub ze zwałowiska odpadów, na podstawie zgody na wydobywanie odpadów lub decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów w fazie poeksploatacyjnej.

Sprawozdanie wójta, burmistrza, prezydenta gminy z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.

 

Do dnia 31 grudnia 2020 r.

Sprawozdanie marszałka województwa z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Sankcje za niezłożenie sprawozdania BDO

Na koniec warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden ważny aspekt dotyczący sprawozdań. Otóż powstaje pytanie: co jeżeli nie złożę sprawozdania za dany rok? Kwestię tę reguluję art. zgodnie z art. 180a ustawy o odpadach.

Sankcje za niezłożenie sprawozdania BDO (art. 180a ustawy o odpadach)

„Kto, wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 76, nie składa sprawozdania, podlega karze grzywny.”

 

Jak widzisz, za brak złożenia sprawozdania przewidziana jest konkretna sankcja. Zgodnie natomiast z art. 24 § 1 Kodeksu wykroczeń, grzywnę wymierza się w tym wypadku w wysokości od 20 do nawet 5 000 złotych. Jak przy tym stanowi art. 78 ust. 4 ustawy o odpadach, „obowiązek sporządzenia sprawozdań przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, za który sprawozdania należało sporządzić.”

W rezultacie dopiero po upływie terminu przedawnienia nie będzie można pociągnąć danej osoby do odpowiedzialności za wykroczenie z art. 180a ustawy o odpadach.

BDO, to dla Ciebie czarna magia?

Zobacz co przygotowałem w kursie Ewidencja odpadów w BDO! Już 25 września premiera bonusowego nagrania: wzór sprawozdania wytwórcy odpadów.

Kliknij tutaj i zobacz zawartość kursu ewidencja odpadów w BDO. 

Podsumowanie

Nie ulega wątpliwości, że BDO wywróciło do góry nogami prowadzenie ewidencji. Koniec z papierowymi formularzami – wszystkie sprawozdania będą wysyłane wyłącznie przez BDO. Ten obowiązek wynika bezpośrednio z art. 76 ust. 2 ustawy o odpadach i raczej od niego nie uciekniemy.

Na koniec jeszcze jedna ważna refleksja. Uruchomienie systemu BDO uświadomiło wielu przedsiębiorcom, że są wytwórcami odpadów, wprowadzają produkty w opakowaniach lub wykonują inną działalność, z którą wiążę się określone obowiązki prawne.  W rezultacie w tej chwili sytuacja jest klarowna: masz wpis do BDO – składasz sprawozdanie! Dzięki rejestrowi BDO właściwe organy będą mogły w banalny sposób zweryfikować kto nie złożył sprawozdania, mimo posiadanego wpisu do BDO.

Mam nadzieję, że teraz przynajmniej wiesz do kiedy należy złożyć sprawozdanie BDO za 2019 r. 🙂.

Masz inne pytania? Zostaw komentarz lub napisz do mnie w sprawie możliwości współpracy.

Mikołaj Maśliński BDO KONSULTACJE PRAWNE

Mikołaj Maśliński, Prawnik
Cześć! Nazywam się Mikołaj Maśliński. Być może jestem Twoim nowym prawnikiem! Zajmuję się rozwiązywaniem problemów małych i średnich przedsiębiorców. Doradzam głównie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, prawa ochrony środowiska oraz telemedycyny.

Zobacz także

Chcesz się dowiedzieć więcej o bieżących problemach prawnych przedsiębiorców? Sprawdź moje artykuły.

Komentarze (59 opinie)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Katarzyna Kaczmarczyk

Prowadzę przedsiębiorstwo handlowo-usługowe zajmujące się transportem spedycyjnym. Posiadam kilka samochodów ciężarowych i nie mam pojęcia jak złożyć sprawozdanie w BDO. Nie wiem od czego zacząć, założyłam tylko profil zaufany i dalej utknęłam. Nie posiadam swojego warsztatu naprawczego dlatego większość napraw wykonuje na serwisach. Proszę o pomoc.

Mikołaj Maśliński

Pani Katarzyno, nie bardzo rozumiem dlaczego miałaby Pani składać sprawozdanie. Czy w ogóle wytwarzacie odpady objęte obowiązkiem prowadzenia ewidencji odpadów? Czy oprócz działalności transportowej zajmujące się np. wprowadzaniem produktów w opakowaniach itp.? Zakładam, że nie zajmujecie się odbiorem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub podobną działalnością. Myślę, że większym problem Pani firmy będzie KOBIZE...

Katarzyna Kaczmarczyk

Posiadamy zużyte opony, zużyty olej silnikowy, akumulatory zużyte oraz złom i właśnie z tych rzeczy muszę złożyć sprawozdanie do BDO.

Mikołaj Maśliński

Rozumiem, że jesteście wytwórcą odpadów, a nie podmiotem wprowadzającym produkty na rynek Polski? Jeżeli wytwarzacie odpady w postaci zużytych opon w ramach firmy, to jesteście wytwórcą odpadów, który podlega ewidencji odpadów. W związku z tym należy złożyć stosowne sprawozdanie. Co oleju silnikowego, akumulatorów i złomu, to są tu pewne wyłączenia. Polecam mój kurs Ewidencja odpadów w BDO - tam znajdzie Pani więcej informacji na ten temat: https://mikolajmaslinski.pl/ewidencja-odpadow-w-bdo-kurs-online/.

Daria

Witam, Pracuje w firmie automotive. Przygotowuję się do złożenia sprawozdania z wytwarzania odpadów ale nurtuje mnie kwestia czy trzeba do wniosku dołączać dodatkowe dokumenty np. KPO lub KEO z wywiezionych odpadów, które mam w formie papierowej. Czy urząd sprawdza ilość wywiezionych odpadów? Pozdrawiam

Mikołaj Maśliński

Dziękuję za to pytanie Daria! Do sprawozdania o wytwarzanych odpadach nie załączamy KPO ani KEO. Sprawozdanie jest czymś w rodzaju naszej deklaracji. Podobnie kiedy składasz PIT lub JPK-VAT, to nie przedstawiasz jako załączników umów, bilingów bankowych czy faktur. Podobnie jest ze sprawozdaniami w BDO. To oczywiście nie oznacza, ze w sprawozdaniu można wpisać "byle co". Sprawozdanie składane w BDO powinno być zgodne ze stanem faktycznym. W przypadku kontroli organ może zażądać danych, które stanowiły podstawę do sporządzenia sprawozdania (np. karty ewidencji odpadów). Mam nadzieję, że ta odpowiedź będzie pomocna :)

Marcin

Witam, chciałbym spytać o tzw. sprawozdanie zerowe za rok 2019. Prowadzę działalność fizjoterapeutyczną i jestem zarejestrowany jako podmiot leczniczy od jesieni 2019, do teraz do sierpnia nie wytwarzam odpadów medycznych, dopiero będę je wytwarzał od września 2020. Czy w takim razie w systemie BDO powinienem składać tzw. sprawozdanie zerowe za rok 2019, nawet jeśli w 2019 roku nie wytwarzałem odpadów medycznych? Mój rejon to Warszawa. Dziękuję za możliwość wypowiedzenia się, pozdrawiam

Mikołaj Maśliński

Panie Marcinie, stoję na stanowisku, że lepiej złożyć sprawozdanie "zerowe" niż nie składać i później się tłumaczyć dlaczego nie zostało złożone. Proszę pamiętać, że brak złożenia sprawozdania przez podmiot do tego obowiązany grozi sankcja w postaci grzywny. W trakcie składania takiego sprawozdania jest miejsce, w którym można dodać dodatkowe wyjaśnienia (w postaci "innych dokumentów"). Uważam, że można wyjaśnić tam, dlaczego sprawozdanie jest zerowe (np. podmiot zarejestrowany w 2019 r., ale z uwagi na kwestie organizacyjne opóźniono rozpoczęcie działalności). Gdybym był na Pana miejscu, to złożyłbym takie sprawozdanie zerowe. Natomiast muszę Pana uprzedzić, że część osób twierdzi inaczej.

Aneta

Dzień dobry, jesteśmy wytwórcami odpadów w postaci sprzedaży posiłków w opakowaniach jednorazowych. Opakowanie jest wliczone w cenę dania, czy do ewidencji należy podać wszystkie zakupione przez nas opakowania, czy te które wydaliśmy (z daniem na miejscu bez opłat ze strony klienta) czy/również te, które sprzedawaliśmy klientowi oddzielnie poza daniem?

Zosia

Dzień dobry, Szukam w BDO sprawozdanie roczne dla materiałów niebezpiecznych medycznych i tu konkretnie Salony Kosmetyczne. Czy takie sprawozdania już są dostępne ? pozdrawiam

Mikołaj Maśliński

Dzień dobry, w tym wypadku chodzi o sprawozdanie wytwórców odpadów. Proszę zweryfikować swój wpis do BDO, ale podejrzewam, że jest Pani w dziale XII. Jeżeli tak, to na pewno chodzi o sprawozdanie wytwórców odpadów. To sprawozdanie jest już dostępne w systemie BDO, a termin na jego złożenie jest do 31 października 2020 r. Niedługo będę robił na ten temat webinar, więc serdeczenie zapraszam do newsletter, żeby Pani nie pominęła :)

Mariola

Dzień dobry, prowadzę działalność jednoosobową. Meble na wymiar. Do BDO zarejestrowałam się w grudniu 2019 r. Firma dziala od paru lat. Jak nadrobić zaległe lata. Działalność prowadzę na miejscu zamieszkania. I co w tym roku skoro działalność miałam zawieszoną 5 miesięcy.

Bartosz

Czy muszę składać sprawozdanie za 2019 rok jeżeli do BDO zarejestrowaliśmy się w 2020 roku? Firma dekarska dzialająca od kilku lat.

Mikołaj Maśliński

BDO pełni w Państwa wypadku 3 funkcje: rejestracyjne (związane np. z nadaniem numeru), ewidencyjne (umożliwiające wystawiania kart przekazania odpadów itp.) oraz sprawozdawcze. Jeżeli chodzi o ten ostatni aspekt, to BDO jest jedynie narzędziem. Mam wielu Klientów dla których przygotowuję teraz zaległe sprawozdania nawet za 2015 r. Istotne jest czy prowadził Pan działalność wymagającą złożenia sprawozdanie czy nie, a nie to kiedy Pan zarejestrował się w BDO. Nawet gdyby nie miał Pan wpisu w BDO, mógłby mieć Pan obowiązek złożyć sprawozdanie. To są dwie różne kwestie. Tak jak pisałem powyżej - BDO jest jedynie narzędziem do złożenia sprawozdania.

Katarzyna

Prowadzimy dwa rodzaje działalności. Jedna to handlowa - mały warzywniak, w którym oferowane są torby objęte opłatą recyklingową o raz usługową - sala bankietowa, w której wytwarzane są odpady w postaci zużytego oleju oraz odpadów od warzyw i owoców. Rozumiem, że muszę złożyć sprawozdanie z działalności handlowej do 11 września. a co z odpadami, które odbiera ode mnie firma zewnętrzna? Czy w tym zakresie również powinnam złożyć sprawozdanie?

Mikołaj Maśliński

Dziękuję Katarzyna za to pytanie! Jeżeli chodzi o odpady, to termin na złożenie sprawozdania jest do 31 października 2020 r. To czy będziesz składać sprawozdanie za salę bankietową zależy od ilości i rodzaju odpadów (kodów odpadów). Jeżeli na olej i na przeterminowaną żywność masz Pani karty przekazania odpadów na odpady inne niż komunalne, to na pewno tak. Natomiast muszę zaważyć, że z olejem z frytury i przeterminowaną żywnością bywa w praktyce problem. Cześć podmiotów kwalifikuje to jako odpad komunalny. Pytanie jak jest u Pani? Na jakie kody odpadów ma Pani KPO?

Katarzyna

KPO posiadam na takiej kody: 02 03 04 - Surowce i produkty nie nadające się do spożycia i przetwórstwa oraz 20 01 25 Oleje i tłuszcze jadalne

Katarzyna Knapczyk

Dzień dobry...mam pytanie.jeżeli działalność rozpoczełam w bieżącym roku to sprawozdanie bdo muszę złożyć na przyszły rok?

Mikołaj Maśliński

Tak, sprawozdanie składamy za poprzedni rok działalności. Jeżeli zatem nie prowadziła Pani działalności w 2019 r., to składamy sprawozdanie dopiero w 2021 r. za rok 2020. Może trochę zagmatwane, ale mam nadzieję, że wszystko jasne :)

Katarzyna Knapczyk

Tak...wszystko jasne.dziekuję bardzo

ania

dzień dobry, Prowadzimy apteki i zarejestrowaliśmy się w BDO jako sklepy oferujące reklamówki z tworzyw sztucznych. Pytanie 1. Czy musimy składać sprawozdanie jeśli tak to który termin nas obowiązuje? Pytanie 2. Mamy podpisane umowy z firmami wywożącymi odpady, czy my musimy zgłosić się do BDO jako wytwórcy odpadów? Pytanie 2. Czy posiadając sam numer BDO możemy zalogować się na platformę i złożyć sprawozdanie? skąd ewentualnie wziąć loginy i hasła? Będziemy wdzięczni za odpowiedź, pozdrawiam

Mikołaj Maśliński

Dzień dobry Ania!

  1. Tak - musicie składać sprawozdania za reklamówki w BDO, pisałem o tym szerzej w jednym z komentarzy.
  2. Jeżeli są to odpady medyczne lub odpady inne niż komunalne, to co do zasady tak. Są pewne wyjątki (np. drobne ilości odpadów niebezpiecznych w postaci świetlówek itp.). Jak wynika z mojego doświadczenia z obsługi aptek, to są one wytwórcami odpadów medycznych w postaci przeterminowanych leków. Jeżeli nawet są to drobne ilości, to należy dla nich prowadzić ewidencje odpadów. Zwykle wystarczy uproszczona ewidencja odpadów (KPO). W tym wypadku sprawozdanie składa się do 31 października 2020 r. Więcej szczegółów znajdziesz moim kursie online: https://mikolajmaslinski.pl/ewidencja-odpadow-w-bdo-kurs-online// - polecam ;)
  3. To zależy w jaki sposób i kiedy składaliście wniosek o wpis do rejestru. Więcej na ten temat znajdziesz w moim kursie: https://mikolajmaslinski.pl/ewidencja-odpadow-w-bdo-kurs-online/

Jakub

Dzień dobry! Nie jest dla mnie jasna sytuacja konieczności złożenia sprawozdania do końca października 2020 roku za rok 2019, podczas gdy sprawozdanie zostało już złożone w formie papierowej do odpowiedniego urzędu do dnia 31. marca 2020 roku. Czy w tej sytuacji (złożenie sprawozdania w formie papierowej) również wymagane jest "przepisanie" sprawozdania do systemu BDO? Nie znalazłem żadnego zapisu w ustawie, który by informował o takiej konieczności. Z góry dziękuję za wyjaśnienia! Jakub

Mikołaj Maśliński

Dzień dobry Jakub! Bardzo dobre i ważne pytanie. Obowiązek składania sprawozdań przez system BDO wynika z różnych ustaw, w zależności od tego o jakim mówimy sprawozdaniu. Natomiast podstawowe sprawozdania w BDO (np. wytwórcy odpadów, wprowadzających opakowania, reklamówki) składamy za 2019 r. przez system BDO. Wynika to z art. 76 ust. 2 ustawy o odpadach: "Podmioty obowiązane do sporządzania sprawozdań, o których mowa w art. 73, art. 74a i art. 75, sporządzają te sprawozdania za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami." Nie ma przy tym żadnych przepisów przejściowych, które umożliwiałyby inną formę. Jeżeli zatem ktoś złożył sprawozdanie w formie papierowej, to powinien je wprowadzić do systemu BDO. Mam nadzieję, że to będzie pomocne :)

Beata Świetlik

Witam Czy jeśli mam podpisaną umowę na wywóz odpadów komunalnych, to muszę się rejestrować do BDO, składać sprawozdanie o nabytych np. "reklamówkach", tonerach do drukarki , opakowaniach z tektury i prowadzić ich ewidencję?

Mikołaj Maśliński

Cześć Beata, to wszystko zależy od tego co robisz... Umowa na wywóz odpadów komunalnych, dotyczy tylko odbioru odpadów komunalnych! Nie zwalnia z obowiązku składania sprawozdań za "rekalmówki", czy wpisu do BDO jeżeli wytwarzasz duże ilości odpadów inne niż komunalne. Przykładowo, dla opakowań z papieru i tektury (kod odpady 15 01 01) nie jest wymagane prowadzenie ewidencji odpadów, a zatem wpis do BDO, jeżeli wytwarzasz tych odpadów mniej niż 0,5 tony w ciągu roku. A zatem wszystko zależy od skali Twojej działalności. Wielu wytwórców tego rodzaju odpadów musi posiadać wpis do BDO. Jeżeli jesteś zainteresowana szczegółami, to mówię na ten temat w moim kursie: mikolajmaslinski.pl/ewidencja-odpadow-w-bdo-kurs-online/. Możesz sobie zobaczyć przykładowe lekcje, może coś to naświetli :)

Ewelina

Prowadzę niewielki salon kosmetyczny z podstawowymi zabiegami(bez igieł, skalpeli itp). Zarejestrowalam sie w BDO, bo informację, ze powinnam, uzyskalam w Urzędzie Marszalkowskim. Potem pojawiła się ustawa, ze kosmetyczki nie muszą. Nie wytwarzam odpadów medycznych itp, jak mogę rozwiazac tą sytuację? Co moge zrobic, zeby wykreslono mnie z bazy? Skladanie co roku zerowych sprawozdań jest bez sensu. Z góry dziękuję za odpowiedz Pozdrawiam

Mikołaj Maśliński

W przypadku podmiotów, które nie podlegają wpisowi do rejestru BDO faktycznie lepszym rozwiązaniem może być wykreślenie z rejestru BDO. Proszę o kontakt na adres biuro@mikolajmaslinski@mmdp.pl, to postaram się pomóc z tym fantem :)

Rafał

Witam. Prowadzę sprzedaż wysyłkową, towar wysyłam w kopertach bąbelkowych. Zużywam około 1-1,5 kg miesięcznie. W skali roku daje to około 15 kg opakowań. Czy Ja w ogóle muszę być zarejestrowany w BDO? Jak to się ma do : Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów ? Jeżeli dobrze rozumiem to przy takiej ilości odpadów nie mam obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów. Skoro nie mam obowiązku prowadzenia ewidencji to czy powinienem być zarejestrowany w BDO? I jak to się ma do rocznego sprawozdania? Pozdrawiam, Rafał

Mikołaj Maśliński

Cześć Rafał, dziękuję za to pytanie! Wiele osób myli dwie rzeczy: "wytwarzanie odpadów" i "wprowadzanie produktów w opakowaniach na rynek". Zwróć uwagę, że kiedy wysyłasz towar w kopertach (podkreślam towar, czyli produkt, a nie listy!), to co do zasady jesteś wprowadzającym produkty w opakowaniach. Limit z rozporządzenia Ministra Klimaty z 23 grudnia 2019 r., o którym wspominasz, dotyczy wytwarzania odpadów. Innymi słowy, dotyczy sytuacji kiedy to do Ciebie ktoś coś wysyła, a Ty po rozpakowaniu towaru masz odpad w postaci zużytych kartonów, folii stretch itp. Są to zatem "odpady opakowaniowe". Jeżeli natomiast importujesz towary z zagranicy w opakowaniach lub kupujesz nowe opakowania, aby wysłać Klientowi oferowane przez Ciebie produkty, to co do zasady wprowadzasz produkty w opakowaniach. Jest to objęte wpisem do BDO (Dział VI, tabela 4). Więcej na temat obowiązków wprowadzających produkty w opakowaniach znajdziesz w tym artykule: Wprowadzający produkty w opakowaniach a BDO – 7 najważniejszych obowiązków

Monika

Witam serdecznie. W jednej z odpowiedzi napisał Pan: „kiedy wysyłasz towar w kopertach (podkreślam towar, czyli produkt, a nie listy!), to co do zasady jesteś wprowadzającym produkty w opakowaniach". A co jeśli wysyłam do klienta w kopercie bezpłatny katalog reklamowy - nic poza tym? Czy wtedy też jestem wprowadzającym produkty w opakowaniach?

Mikołaj Maśliński

Dziękuję Pani Moniko za to pytanie! Moim zdaniem należy tutaj odesłać do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 października 2013 r. w sprawie przykładowego wykazu wyrobów, które uznaje się albo nie uznaje się za opakowanie . Zgodnie z załącznikiem do tego rozporządzenia, za opakowanie uznaje się "torebki do wysyłania pocztą katalogów i czasopism (z zawartością)". Obawiam się, że w tej sytuacji taki katalog i inne materiały reklamowe podlegają przepisom ustawy o opakowaniach. Takie stanowisko prezentuje się w literaturze przedmiotu chociażby w odniesieniu do ulotek, folderów czy innych materiałów reklamowych, na których widnieje oznaczenie zlecającego ich wykonanie. Nie ma przy tym znaczenia, czy produkty te są przekazywane klientom odpłatnie czy też za darmo. Spotkałem się w praktyce z przykładem dużego przedsiębiorstwa, któremu zarzucono w trakcie kontroli, że nie rozlicza materiałów promocyjnych z ich logo jako wprowadzający produkty w opakowaniach. W razie wątpliwości zachęcam do kontaktu z właściwym miejscowo urzędem marszałkowskim.

Anna

Witam, prowadzę mały sklepik spożywczy i tym samym sprzedaje torby jednorazowe. Którą część (tabele) sprawozdania wypełniam? Proszę o pomoc

Mikołaj Maśliński

Dziękuję Ania za to pytanie! Już wyjaśniam: w takiej sytuacji składasz "SPRAWOZDANIE O PRODUKTACH, OPAKOWANIACH I O GOSPODAROWANIU ODPADAMI Z NICH POWSTAJĄCYMI". Dla reklamówek wypełniasz następujące działy i tabele:

  Dział I. Dane identyfikujące podmiot sporządzający sprawozdanie i informacje o przekazywanych danych (ten dział jest wypełniany automatycznie przy składaniu sprawozdania).
  Dział II. Opakowania. Tabela 4. Informacja o torbach na zakupy z tworzywa sztucznego.
I to wszystko :) Jeżeli sprawozdanie składałaby Twoja księgowa, Twój pracownik lub ktoś inny, to dodatkowo należy załączyć do sprawozdania pełnomocnictwo podpisane "elektronicznie". Jak to zrobić znajdziesz tutaj: Jak podpisać dokument podpisem elektronicznym przy użyciu profilu zaufanego? Krok po kroku! Mam nadzieję, że to będzie pomocne! Pozdrawiam serdecznie

Anna

Dziękuję bardzo za szybką odpowiedz. Myślę, że. teraz poradzę sobie z tym sprawozdaniem. Jeszcze mam jedno pytanie. Czy jeśli w tym roku zarejestrowałam się do BDO i w lipcu br nadano mi numer rejestrowy, to czy powinnam składać sprawozdanie za 2019 r. do 11 września 2020? czy dopiero składam sprawozdanie w 2021 r. za 2020 r.? Działalność prowadzę od 1995 r.

Agnieszka

Pracuję w takiej jednostce jak Szpital i jestem odpowiedzialna za sprawozdanie BDO za 2019 r i nie mam pojęcia jak ugryźć temat. Proszę o pomoc

Mikołaj Maśliński

Cześć Agnieszka, w przypadku Szpitala będziecie przede wszystkim wytwórcą odpadów. Więcej na ten temat dowiesz się na moim szkoleniu. Udział na żywo jest bezpłatny, więc serdecznie zapraszam: https://mikolajmaslinski.pl/sprawozdania-w-bdo-jak-wypelnic-roczne-sprawozdanie-o-odpadach-w-bdo-za-2019-r/

Karolina

Witam, prowadzę zakład blacharsko-lakierniczy, czy musze składac roczne sprawozdanie ? Wytwarzam małą ilość odpadów, i nie wprowadzam żadnych produktów. posiadam jedynie fv za oddanie metalu na złom czy na podstawie tej fv moge złożyc sprawozdanie roczne?

Mikołaj Maśliński

Dzień dobry Pani Karolino, obowiązek złożenia sprawozdania dotyczy podmiotów, które mają obowiązek prowadzić ewidencję odpadów. W 2019 r. przepisy w tym zakresie były bardziej restrykcyjne. Przykładowo, nie było tam zwolnień z opakowań niebezpiecznych. Podejrzewam, że w przypadku takiej działalności mogą się pojawiać np. opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (15 01 10*). Jeżeli tak, to w takiej sytuacji należałoby złożyć sprawozdanie na podstawie posiadanych KPO. W tym roku przepisy są już trochę bardziej liberalne w tym zakresie. Polecam na początek ten artykuł https://mikolajmaslinski.pl/odpady-komunalne-w-firmie-a-bdo-czyli-kiedy-firma-nie-podlega-wpisowi-do-bdo/. Polecam również skorzystanie z kursu Ewidencja odpadów w BDO, to Pani na pewno wiele rozjaśni: https://mikolajmaslinski.pl/ewidencja-odpadow-w-bdo-kurs-online/

Andrzej

Dział XII Pytanie o działalność w zakresie usług o których mowa w art.3 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Prowadzimy działalność usługową, szkolenia. Wytwarzamy odpady w postaci tonerów. Pytanie: mamy zaznaczyć tak czy nie?

Mikołaj Maśliński

Pytanie czy w ogóle macie obowiązek prowadzić ewidencję odpadów? Przecież te tonery wytwarzacie w biurze, a nie u Klienta - zgadza się? Polecam ten artykuł na początek: https://mikolajmaslinski.pl/odpady-komunalne-w-firmie-a-bdo-czyli-kiedy-firma-nie-podlega-wpisowi-do-bdo/ - myślę, że on trochę rozjaśni o co w tym chodzi :)

Marcin

Witam Panie Mikołaju. Właśnie odkryłem Pańskie artykuły na temat BDO. w związku z tym mam pytanie. Prowadzę sklep odzieżowy w którym między innymi sprzedaję reklamówki. Na koniec ubiegłego roku zarejestrowałem się do bazy BDO. Podczas składania wniosku rejestrowego pani przyjmująca wniosek powiedziała że jeżeli nie będę miał odpadów (kartony, folia) to nie muszę robić sprawozdań. Czy wg. Pana powinienem złożyć takie sprawozdanie, do kiedy mam na to czas i jeśli nie złożyłem na czas to czy mogę to jeszcze zrobić? Będę wdzięczny za okazaną pomoc i poradę. Pozdrawiam. Marcin

paulina

Witam ! Prowadzę przedszkole z własną kuchnią. Mamy podpisaną umowę z PUK na odbiór odpadów komunalnych oraz z firmą, która odbiera pozostałości odpadów z kuchni. Czy mam obowiązek wpisu do BDO oraz obowiązek sprawozdawczości ?

Piotr

Witam, czy jako wytwórca odpadów różnej maści, które dalej przekazuję dla firm które zajmują się ich dalszym zagospodarowaniem w sprawozdaniu odpadowym za 2019 rok oprócz działu I,XI wypełniam tez którąś z tabel działu XIII.

AGA

CZY DO TAKICH KODÓW ODPADÓW TRZEBA PROWADZIĆ EWIDENCJĘ? 150101 150102 150104 150203 160112 160118

Basia

Witam. Mąż prowadzi warsztat samochodowy od kilku lat, wpis do rejestru BDO ma od roku 2020. W roku 2019 nie miał żadnych odpadów (brak KPO), w związku z tym, czy musi złożyć sprawozdanie zerowe do 31 października? Kolejne pytanie, to czy trzeba uiszczać tą opłatę roczą do Urzędu Marszałkowskiego - 100zł?

Anna

Dzień dobry. Prowadzimy usługi ogrodnicze i malutki sklepik z artykułami ogrodniczymi. Nie sprzedajemy reklamówek. Nasze odpady to małe ilości kartonów po dostawach towaru, worki foliowe po ziemi i korze, którą zużyliśmy w ogrodach klientów i palety drewniane po dostawach podłoży i kory. Nadano nam nr BDO, teraz zastanawiam się czy to było konieczne? Ilości są naprawdę małe. Czy musimy składać coroczny raport? Czy w ogóle powinniśmy być zarejestrowani w BDO? Proszę uprzejmie o pomoc.

Katarzyna

Witam, prowadzę działalność o profilu -obróbka skrawaniem-frezowanie metali kolorowych oraz innych stopów: aluminium i stal kwasoodporna,wycinanie detali z blach stalowych oraz aluminium i blach kwasoodpornych, czy zatem na podstawie fv sprzedażowej na złom mogę wypełnić sprawozdanie w bdo za 2019 r? z góry dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam

Kamil

Witam, nasza firma prowadzi usługi przeładunku i składowania w magazynach i na placach, takich towarów jak zboża, pasze, wapno, nawozy sztuczne. Po zakończeniu przeładunków pozostają w magazynach i na placach zmioty, które nie nadają się do sprzedaży. Czy w takim przypadku, gdy towar nie należy do nas tylko do klienta, na którego zlecenie świadczymy usługę, to przez powstające zmioty jesteśmy wytwórcą odpadu? Czy powinniśmy przymusić klienta do odbioru zmiotów? Dodam, że są do tego niechętni, argumentując, że na ładunki masowe jest ubytek naturalny i duża ilość zmiot może jest wynikiem naszego niestarannego obchodzenia się z towarem.

Magdalena

Dzień dobry, czy jako szkoła również musimy robić sprawozdanie ?

Iwona

Czy w przypadku restauracji, która zajmuje się imprezami okolicznościowe. Jedzenie podawane na zwykłych talerzach. Czy też trzeba złożyć sprawozdanie.?

Szymon Stolarski

Witam. Złożyłem sprawozdanie za rok 2019 papierowe w terminie. Nie wiedziałem że też należy złożyć w BDO. Złożyłem to sprawozdanie 58 dni po terminie. Niedawno otrzymałem pismo z Urzędu Gminy z naliczoną karą 100 zł. za każdy dzień opóźnienia. Czy mogą mnie ukarać tak wysoką grzywną? Doczytałem że kary są za niezłożenie sprawozdania w tym przyadku zostało złożone tylko że po terminie. Bardzo dziękuję za odpowiedz. Pozdrawiam.

Mikołaj Maśliński

Dzień dobry Panie Szymonie, niestety mam złe wieści. Kara, która została na Pana nałożona wynika z art. 9x ust. 1 pkt 5 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Należy odróżnić sprawozdanie wytwórcy odpadów od sprawozdawczości komunalnej. To drugie sprawozdanie cechuję to, że mamy inny termin i dodatkowe kary. Niemniej jednak w tej sytuacji proszę walczyć - być może są przesłanki do odstąpienia od wymierzenia kary i zaprzestaniu na pouczeniu. Taką możliwość przewiduje np. art. 189f kodeksu postępowania administracyjnego. Konieczne zatem byłoby złożenie stosownego odwołania (w terminie).

Milena

Panie Mikołaju, żałuję, że dopiero teraz trafiłam na Pana stronę! Świetna robota! Wszystko jasno, przystępnym językiem wyjaśnione. Teraz "BDO" wydaję mi się nie takie straszne. Moja firma wprowadza na rynek produkty w opakowaniach (sklep internetowy), nie wytwarzamy odpadów poza tymi określonymi jako komunalne. Niestety dopiero w 2020 roku podjęliśmy współpracę z organizacją odzysku opakowań. Za poprzednie lata (2019 i wstecz) nie składaliśmy należnych sprawozdań ani nie uiszczaliśmy opłaty produktowej... Opłata produktowa za niezrealizowanie obowiązku odzysku wychodzi kolosalna - rzędu 50tys. Co teraz? Czy składać zaległe sprawozdania? Czy da się uniknąć zaległych opłat?

Mikołaj Maśliński

Dziękuję Milena za miłe słowa! Co do odpowiedzi, to niestety sprawa nie jest prosta. W każdej chwili może pojawić się wezwanie o zaległe opłaty produktowe i PKE. Ale czy się pojawi? Te obowiązki są tak naprawdę pod początku XXI wieku. Do tej pory wezwania zdarzały się rzadko, ale oczywiście mogą się pojawić. Dodatkowo dochodzą kary za niezłożenie sprawozdań i inne obowiązki. Gdyby była Pani zainteresowana szczegółami, to zapraszam na konsultacje :) https://mikolajmaslinski.pl/produkt/konsultacje-prawne-dotyczace-bdo/ W styczniu wydam też kurs na temat opakowań, więc zachęcam do śledzenia strony. Pozdrawiam serdecznie

Katarzynna

Dzień dobry, Prowadzę firmę remontowo-budowlaną od grudnia 2018 r. Do roku 2021 r. firma nie przynosiła zysków (brak fachowców = brak zleceń) dlatego również nie wytwarzała odpadów (gruz, opakowania po klejach/silikonach, odłamki płytek). W tym roku zgromadziłam ekipę i otrzymałam pierwsze zlecenia, z którymi wiąże się wytwarzanie odpadów. W związku z powyższym do teraz nie wiedziałam o konieczności rejestracji BDO (posiadanie nr, składanie sprawozdań itp.), dlatego moje pytanie brzmi: czy otrzymam karę, jeśli dopiero teraz będę chciała zarejestrować firmę w BDO ?

Mikołaj Maśliński

Trudno jednoznacznie odpowiedzieć. Teoretycznie kara mogłaby być nałożona, ponieważ wpis należy uzyskać PRZED rozpoczęciem działalności wymagającej uzyskania wpisu do BDO. W przypadku działalności remontowo-budowlanej jest wiele rodzajów odpadów, dla których określono limity. Innymi słowy, dopiero po ich przekroczeniu jest obowiązek uzyskania wpisu do BDO. Polecam w tym zakresie ten artykuł: https://mikolajmaslinski.pl/odpady-komunalne-w-firmie-a-bdo-czyli-kiedy-firma-nie-podlega-wpisowi-do-bdo/ oraz film pt. BDO w firmach remontowo-budowlanych: https://youtu.be/E9ZjAg3vHNA