Powrót do listy wpisów

Odpady komunalne w firmie a BDO, czyli kiedy firma nie podlega wpisowi do BDO?

Odpady komunalne_BDO

Każda firma wytwarza śmieci. Nie każda ma jednak obwiązek uzyskać wpis do BDO jako wytwórca odpadów. Z tego obowiązku ustawa o odpadach zwalnia chociażby wytwórców odpadów komunalnych. Zobacz zatem czym są odpady komunalne!

8 min. czytania  |  stan prawny na 23.09.2020 r.

Autor: Mikołaj Maśliński

W najprostszym ujęciu odpady komunalne można opisać jako ten rodzaj „śmieci”, które w polskim domu lądują pod zlewem. ? Ich przykłady można mnożyć bez liku: puste butelki po napojach, papierki po batonikach czy resztki jedzenia.

Nie wszystkie śmieci lądują jednak pod przysłowiowym zlewem. Szereg odpadów trafia (a przynajmniej powinno trafiać) do specjalnych punktów ich zbierania. Dotyczy to chociażby tonerów do drukarki, baterii, akumulatorów czy zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Starych opon czy niemodnych mebli raczej też nie wciśniesz pod zlew…

 

Wytwórca odpadów komunalnych zwolniony z BDO

Póki odpady powstają w domu, to sprawa jest jasna: są to odpady komunalne i tyle. W przypadku gdy powstają w firmie, ich charakter prawny nie jest już taki oczywisty.

Trzeba natomiast wiedzieć, że wytwórca odpadów komunalnych nie ma obowiązku prowadzenia ich ewidencji!

W rezultacie wiele firm ma niepotrzebny lub błędny wpis do BDO. Wynika to z faktu, że z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, a zatem uzyskania wpisu w dziale XII BDO, są zwolnieni są wytwórcy odpadów komunalnych.

 

Odpady komunalne w świetle ustawy o odpadach

Pojęcie odpadów komunalnych jest pojęciem prawnym. Jego definicję znajdziemy w art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy o odpadach:

Odpady komunalne (definicja)

Rozumie się przez to odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych;

niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne pozostają niesegregowalnymi (zmieszanymi) odpadami komunalnymi, nawet jeżeli zostały poddane czynności przetwarzania odpadów, która nie zmieniła w sposób znaczący ich właściwości;

Jeżeli zadajesz sobie teraz pytanie „o co chodzi?” albo próbujesz po raz czwarty przeczytać tę definicję, to uspokajam: wszystko z Tobą w porządku! Nie da się ukryć, nie jest to najprostsze pojęcie.

Ale spokojnie, zaraz wszystko wyjaśnię ludzkim językiem. Zobacz poniższy film lub czytaj dalej.

Podoba Ci się ten film? Zobacz więcej tego typu lekcji: pokaż mi pełny Kurs ewidencja odpadów w BDO.

 

Odpady komunalne w firmie

Każda firma wytwarza mniejsze lub większe ilości odpadów. Wśród nich zawsze są odpady komunalne. Czasem jednak towarzyszą im także specjalistyczne śmieci. Powstaje zatem pytanie czy: oprócz odpadów komunalnych dana firma wytwarza także inne odpady? 

Odpowiedź na to pytanie jest szalenie ważna w praktyce. Wynika to z faktu, że wytwórca odpadów komunalnych co do zasady nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów. Tym samym nie ma obowiązku uzyskać wpisu do działu XII BDO. Nie musi on również składać rocznych sprawozdań o odpadach. Te wszystkie obowiązki dotyczą bowiem wytwórców odpadów innych niż odpady komunalne!

Przykład 1 – typowy wytwórca odpadów komunalnych

Pani Ania prowadzi agencję marketingową. Jej działalność polega głównie na doradztwie klientom biznesowym. W ramach jej usług tworzy logo firm, a także prowadzi ich portale społecznościowe. Swoją pracę prowadzi w domu. Nie przyjmuje klientów, nie zatrudnia pracowników. Pani Ania nie oferuje żadnych materialnych produktów. Jej działalność ogranicza się do usług o charakterze niematerialnym.

Z całą pewnością wytwarzane przez nią odpady to odpady komunalne. W związku z tym nie jest wytwórcą innych odpadów niż „zwykłe” odpady bytowe. W rezultacie nie podlega wpisowi do rejestru BDO.

 

Przykład 2 – wytwórca odpadów innych niż odpady komunalne

Pan Andrzej prowadzi warsztat samochodowy, gdzie zatrudnia 3 pracowników. Każdego dnia pan Andrzej oraz pracownicy zakładu wytwarzają wiele odpadów komunalnych. Wśród nich są butelki po napojach, opakowania po jedzeniu, kartoniki po zamawianej do warsztatu pizzy. Oprócz tego w warsztacie powstaje wiele odpadów o charakterze innym niż odpady komunalne: oleje smarowe po wymianie silnika, złom, a także zużyte opony samochodowe.

W rezultacie w warsztacie samochodowym powstają nie tylko odpady komunalne, ale także wiele innych odpadów. W związku z tym warsztat pana Andrzej podlega wpisowi do rejestru BDO jako wytwórca odpadów.

 

Kiedy odpady firmowe są odpadami komunalnymi?

O tym, czy dany rodzaj odpadów wytwarzanych w Twojej organizacji jest odpadem komunalnym, decyduje wiele czynników. Wśród nich kluczowa jest jednak odpowiedź na dwa pytania:

  • #1 Czy są to odpady niebezpieczne?
  • #2 Czy charakter tych odpadów lub ich skład jest podobny do odpadów powstających w gospodarstwach domowych?

#1 Odpady niebezpieczne wytwarzane w firmie nie są odpadami komunalnymi

Ustawa o odpadach w sposób jednoznaczny wskazuje, że odpadów niebezpiecznych nie można kwalifikować do odpadów komunalnych, gdy powstają u innych wytwórców niż gospodarstwo domowe. Nie ma przy tym znaczenia fakt, że identyczne odpady powstają w gospodarstwach domowych!

O tym, czy dany odpad jest niebezpieczny, informuje nas gwiazdka (*) przy kodzie danego odpadu.

Przykład – odpady niebezpieczne w firmie

Pan Marcin prowadzi zakład produkcyjny. W hali zakładu korzysta ze świetlówek. Kod odpadu dla tego rodzaju odpadów to 16 02 13* – “Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12”. Zużyte świetlówki są odpadem niebezpiecznym, o czym informuje nas gwiazdka przy kodzie tego odpadu. W rezultacie świetlówki z zakładu Pana Marcina nie są odpadami komunalnymi – mają charakter niebezpieczny i powstały w innym miejscu niż gospodarstwo domowe.

Inaczej będzie z tym samymi świetlówkami, które Pan Marcin wykorzystuje w swoim domowym garażu. W takiej sytuacji zużyta świetlówka będzie uznawana za odpad komunalny, ponieważ powstała w gospodarstwie domowym.

Pamiętaj zatem: odpady niebezpieczne powstające poza gospodarstwem domowym nigdy nie mogą zostać uznane za odpady komunalne! Dotyczy to zarówno odpadów pochodzących z firm, jak również z innych instytucji (np. z urzędu lub szkoły).

Czasem jednak odpady niebezpieczne są zwolnione z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, o czym piszę w dalszej części tego artykułu.

#2 Odpady firmowe podobne do tych powstających w gospodarstwach domowych

Istnieje cała masa odpadów, która formalnie nie jest niebezpieczna (nie ma wspomnianej gwiazdki), a powstaje zarówno w domu, jak również w firmach. Najbardziej jaskrawym przykładem są wspomniane wcześniej odpady bytowe (np. opakowania po żywności lub makulatura).

Ponadto mamy także szereg problematycznych odpadów. Mowa tutaj chociażby o tonerach do drukarek, bateriach, akumulatorach, drobnym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym codziennego użytku czy też meblach biurowych. W tym wypadku ocena charakteru prawnego ww. odpadów jest już bardziej złożona.

I tak, aby dany odpad powstający w firmie uznać za odpad komunalny:

  1. skład tych odpadów lub
  2. ich charakter

– musi być podobny do tych powstających w gospodarstwach domowych.

Jeżeli spełnione są te przesłanki, to uznaje się, że mamy do czynienia z odpadami komunalnymi.

 

Odpady komunalne w objaśnieniach Ministra Klimatu

Przykłady odpadów spełniających wyżej wymienione kryteria wskazuje Minister Klimatu w objaśnieniach prawnych na temat BDO z grudnia 2019 r.:

„(…) odpady powstające w ramach działalności biurowej lub innej drobnej działalności gospodarczej, o charakterze i składzie podobnym do powstających w gospodarstwach domowych, niezawierające odpadów niebezpiecznych, mogą być potraktowane jako odpady komunalne (np. makulatura, opakowania, meble i inne odpady wielkogabarytowe).”

Ponadto, w objaśnieniach prawnych jako przykład odpadów komunalnych powstających w działalności gospodarczej wskazano:

„(…) zużyty sprzęt elektryczny lub elektroniczny niezawierający składników niebezpiecznych np. czajniki oraz zużyte tonery niezawierające składników niebezpiecznych.”

Z pewnością objaśnienia prawne Ministra Klimatu są ważną wskazówką interpretacyjną. Pamiętaj jednak, że każdy przypadek musi być oceniany indywidualnie. Wskazane w objaśnieniach przykłady dotyczą bowiem biur i drobnej działalności gospodarczej!

 

Problematyczna ocena charakteru odpadów komunalnych 

Jeżeli wytwarzasz duże ilość określonego rodzaju opakowań, to może okazać się, że wytwarzane przez Ciebie odpady opakowaniowe czy tonery nie będą uznawane za odpady komunalne.

Jak wskazywał dotychczas resort środowiska, w przypadku działalności handlowej, w ramach której powstają znaczne ilości odpadów opakowaniowych, przyjmuje się, że nie mają one charakteru odpadów powstających w gospodarstwach domowych (chociaż ich skład jest niewątpliwie podobny lub taki sam).

W ocenie Ministerstwa Środowiska, podobnie należy ocenić również opakowania po testach do wykonywania badań próbek gruntów czy wód w ramach działalności gospodarczej prowadzonej przez przedsiębiorcę.

 

Limity odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzić ewidencji odpadów

Jeżeli nadal masz wątpliwość, czy wytwarzane ilości odpadów są jeszcze odpadami komunalnymi, czy już nie, to z pomocą może przyjść Rozporządzenie Ministra Klimatu z 23 grudnia 2020 r. Mowa tutaj o rozporządzeniu w sprawie w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów.

Zwróć uwagę, że rozporządzenie zwalnia z obowiązku prowadzenia ewidencji szereg odpadów. Warunkiem jest jednak to, aby ilość wytwarzanych odpadów nie przekraczała ilości wskazanej w poniższej tabeli:

Lp. Rodzaj odpadów Kod odpadów1) Ilość odpadów
[tony/rok]
1 2 3 4

Odpady z grupy 02: Odpady z rolnictwa, ogrodnictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności

1 Odpadowa masa roślinna 02 01 03 bez ograniczeń
2 Odchody zwierzęce 02 01 06 bez ograniczeń
3 Odpady z gospodarki leśnej 02 01 07 do 10
4 Odpady metalowe 02 01 10 do 10

Odpady z grupy 03: Odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli, masy celulozowej, papieru i tektury

5 Odpady kory i korka 03 01 01 do 20
6 Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04 03 01 05 do 20

Odpady z grupy 08: Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych (farb, lakierów, emalii ceramicznych), kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich

7 Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 172) 08 03 18 do 0,2

Odpady z grupy 12: Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych

8 Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów 12 01 01 do 0,1
9 Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych 12 01 03 do 0,05

Odpady z grupy 13: Oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłączeniem olejów jadalnych oraz grup 05, 12 i 19)

10 Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe 13 02 08* do 0,02

Odpady z grupy 15: Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach

11 Opakowania z papieru i tektury 15 01 01 do 0,5
12 Opakowania z tworzyw sztucznych 15 01 02 do 0,5
13 Opakowania z drewna 15 01 03 do 1
14 Opakowania z metali 15 01 04 do 1
15 Opakowania wielomateriałowe 15 01 05 do 0,5
16 Opakowania ze szkła 15 01 07 do 0,5
17 Opakowania tekstyliów 15 01 09 do 0,2
18 Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone 15 01 10* do 0,2
19 Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego inne niż z azbestu, włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi ex3) 15 01 11* do 0,05
20 Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 15 02 03 do 0,2

Odpady z grupy 16: Odpady nieujęte w innych grupach

21 Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 16 02 13* do 0,05
22 Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 16 02 14 do 0,1
23 Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15 16 02 16 do 0,05
24 Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80 16 03 04 do 0,2
25 Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80 16 03 06 do 0,2
26 Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia 16 03 80 do 0,1
27 Baterie zawierające rtęć 16 06 03* do 0,005
28 Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03) 16 06 04 do 0,02
29 Inne baterie i akumulatory 16 06 05 do 0,02
30 Magnetyczne i optyczne nośniki informacji 16 80 01 do 0,05

Odpady z grupy 17: Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych)

31 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 17 01 01 do 10
32 Gruz ceglany 17 01 02 do 10
33 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia 17 01 03 do 10
34 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 17 01 07 do 10
35 Usunięte tynki, tapety, okleiny itp. 17 01 80 do 5
36 Drewno 17 02 01 do 10
37 Szkło 17 02 02 do 5
38 Tworzywa sztuczne 17 02 03 do 5
39 Miedź, brąz, mosiądz 17 04 01 do 5
40 Ołów 17 04 03 do 5
41 Cynk 17 04 04 do 5
42 Żelazo i stal 17 04 05 do 5
43 Cyna 17 04 06 do 5
44 Mieszaniny metali 17 04 07 do 5
45 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 17 05 04 do 20
46 Materiały budowlane zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01 17 08 02 do 10

Objaśnienia:

1) Zgodnie z kodami, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, 730, 1403 i 1579).

2) Wskazany rodzaj odpadów dotyczy wyłącznie odpadów powstających z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania farb drukarskich. Odpady powstające z tonerów i kartridży do drukarek biurowych i drukarek stosowanych w gospodarstwach domowych są oznaczane odpowiednio kodem 16 02 13* albo 16 02 14.

3) Poprzedzenie kodu odpadu literami „ex” oznacza, że kod z tym oznaczeniem obejmuje wyłącznie odpady określone w kolumnie drugiej załącznika do rozporządzenia, wyodrębnione z rodzaju odpadu określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Jeżeli zatem masz wątpliwość, czy dany rodzaj odpadów jest odpadem komunalnym, to warto przeanalizować treść wyżej wymienionego rozporządzenia.

Bardzo często okazuje się, że małe firmy wytwarzają wskazane odpady w dopuszczalnych przez prawo limitach. W takiej sytuacji nie masz obowiązku prowadzić ewidencji odpadów, a tym samym uzyskiwać wpisu do rejestru BDO oraz składać rocznych sprawozdań o wytworzonych odpadach. 

Przykład – odpady komunalne w biurze rachunkowym

Pani Ania prowadzi biuro księgowo-rachunkowe. Zatrudnia łącznie 15 pracowników. W związku z codziennym przebywaniem w biurze pracowników powstaje szereg odpadów. Wśród nich znajdują się resztki żywności, opakowania po produktach spożywczych oraz inne odpady powstające w związku z bytowaniem pracowników. Z całą pewnością wyżej wymienione odpady stanowią odpady komunalne, mimo iż powstały w firmie. Podobnie można zakwalifikować także podstawowe odpady biurowe, jak np. makulaturę biurową.

Każdego dnia pracownicy biura księgowo-rachunkowego drukują setki stron różnego rodzaju pism i faktur. W związku z tym w biurze zużywa się ok. 40 kg tonerów w ciągu roku. Choć jest to spora ilość, to Pani Ania mieści się w limicie dla tych odpadów, który od 1 stycznia 2020 r. wynosi 200 kg.

Podobnie wygląda jej sytuacja w przypadku żarówek led oraz pozostałego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zgodnie bowiem z Rozporządzenia Ministra Klimatu z 23 grudnia 2019 r., odpady o kodzie 16 02 13* (zużyte  urządzenia  zawierające  niebezpieczne  elementy  inne  niż  wymienione  w 16 02 09 do 16 02 12), mimo że są odpadami niebezpiecznymi, są zwolnione z prowadzenia ewidencji odpadów w przypadku, gdy są wytwarzane w ilości do 50 kg rocznie.

Czy muszę prowadzić ewidencję odpadów w BDO, jeżeli wytwarzam wyłącznie odpady komunalne?

Odpowiedź na to pytanie brzmi: NIE!

Wynika to bezpośrednio z art. 66 ust. 4 pkt 1 ustawy o odpadach. Z godnie z tym przepisem, „obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów nie dotyczy wytwórców odpadów komunalnych”. Zwróć natomiast uwagę, że obowiązek wpisu do BDO posiadają co do zasady wytwórcy odpadów obowiązani do prowadzenia ewidencji odpadów (art. 50 ust. 1 pkt 5 lit. e ustawy o odpadach).

Pamiętaj jednak: sam fakt, że jesteś wyłącznie wytwórcą odpadów komunalnych nie oznacza automatycznie, że Twojej firmy nie dotyczy BDO. Wręcz przeciwnie, wielu przedsiębiorców choć wytwarza małe ilości „zwykłych” odpadów komunalnych, ma inne obowiązki związane z BDO.

Przykładowo wpisowi do rejestru BDO podlegają chociażby podmioty wprowadzające produkty w opakowaniach na rynek Polski czy też podmioty wprowadzające sprzęt.

 

Przykład – sklep internetowy jako wprowadzający sprzęt i produkty w opakowaniach

Pan Krzysztof prowadzi sklep internetowy z zabawkami dla dzieci. Działalność prowadzi w domu. Wytwarza głównie odpady komunalne, a inne odpady takie jak toner do drukarki czy żarówki mieszczą się w dopuszczalnych limitach. W rezultacie jest wytwórcą odpadów, który nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów. Nie podlega wpisowi w dziale XII BDO.

Nie oznacza to jednak, że nie podlega wpisowi do BDO! Nasz przedsiębiorca zabawki importuje z Francji, a częściowo także Chin. Są one zapakowane w kartoniki, a czasami także owinięte folią stretch. Ponadto, część zabawek stanowi sprzęt elektryczny i elektroniczny. Przywiezione zabawki sprzedaje na Allegro lub przez własny sklep internetowy. W celu realizacji zamówień pakuje produkty w dodatkowe opakowania zbiorcze (kartony), które kupuje na potrzeby swojej działalności.  

W opisanej sytuacji Pan Krzysztof wprowadza produkty w opakowaniach, a także wprowadza sprzęt na rynek Polski. W konsekwencji podlega wpisowi do rejestru BDO w dziale IV jako wprowadzający sprzęt, a także w dziale VI jako wprowadzający produkty w opakowaniach.

 

Jak widzisz nie tylko te odpady pod zlewem możemy zaliczyć do odpadów komunalnych ?

Jeżeli natomiast wytwarzasz odpady inne niż komunalne, to możesz mieć obowiązek prowadzić ewidencję odpadów w BDO. Warto wtedy sprawdzić, czy mieścisz się w limitach wynikających z rozporządzenia Ministra Klimatu z 23 grudnia 2019 r.

Pamiętaj również o tym, że BDO to nie tylko odpady! Przykładowo, jeżeli wprowadzasz produkty na rynek polski, to możesz podlegać pod wpis w innych działach rejestru.

A czy Ty wytwarzasz inne odpady niż odpady komunalne? Daj znać w komentarzu!

Podobało Ci się? Chcesz więcej? Zapisz się do mojego newsletter’a i pobierz darmowy ebook na temat BDO! 

BDO rejestr BDO baza danych o odpadach

Mikołaj Maśliński, Prawnik
Cześć! Nazywam się Mikołaj Maśliński. Być może jestem Twoim nowym prawnikiem! Zajmuję się rozwiązywaniem problemów małych i średnich przedsiębiorców. Doradzam głównie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, prawa ochrony środowiska oraz telemedycyny.

Zobacz także

Chcesz się dowiedzieć więcej o bieżących problemach prawnych przedsiębiorców? Sprawdź moje artykuły.

Komentarze (5 opinie)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Jakub

Dzień dobry, już dawno nie czytałem tak jasno i sensownie napisanego artykułu na ten temat. Choć dopiero niedawno wyjaśniłem sytuację w mojej firmie to ten artykuł mnie upewnił w tym że nie muszę być w bazie BDO (choć nie poruszył Pan tematu reklamówek jednorazowych bo jeszcze w tamtym roku mówiono że wtedy trzeba mieć BDO a teraz nie wiem jak jest, po prostu sprzedaje torby papierowe zamiast foliowych). Także dziękuję za garść cennych informacji. Pozdrawiam serdecznie

Ewelina

Dzięki za ten post :) Tak dla pewności, czyli jeśli w 2019r. nie zdaliśmy z magazynu firmowego kartonów (kod 1501 01), a magazynowaliśmy i zdaliśmy dopiero w 2020 to nie wypełniam sprawozdania za rok 2019?

Barbara Szyszka

A jeżeli produkujemy palety drewniane to czy one zaliczane są jako opakowania podlegające wpisowi BDO?

Ewelina

W karcie ewidencji odpadów ( odpady komunalne) w zakładce przyjęte w danym dniu wpisujemy całą masę odpadów i na podstawie KPOK ( potwierdzony transport) w tym lub następnym dniu wprowadzamy masę w zakładce przekazane. Pytanie dotyczy czy po stronie przyjęte powinniśmy jak najczęściej wprowadzać jednostkowe masy danego odpadu a w dniu przekazania na podstawie KPOK jedną masę?. Spowoduje to wiele więcej pracy i oczywiście korekty po stronie „przyjęte” łącznie z usuwaniem. Waga inaczej podaje w PSZOK inaczej Instalacji Komunalnej. A może tylko nanosić elektronikę, farby, leki w ten sposób bo wyjeżdżają po jakimś czasie. Odpady takie jak szkło, papier, wielkogabaryty opuszczają PSZOK w ciągu 2 dni.   Kwestią dyskusyjną jest również przyjmowanie styropianu. Czy można go uważać za odpad komunalny? Przefiltrowałam regulaminy innych PSZOKów i żaden z nich nie przyjmuje styropianu.  Instalacja Komunalna NIE PRZYJMUJE styropianu nawet od innych podmiotów. Generalnie nawet nie mamy pozwolenia na przyjmowanie odpadu o kodzie 17 06 04. Urząd Miasta nalega natomiast żeby ten styropian przyjmować.

Maciej Niedźwiecki

Przeczytałem. Świetny materiał. Gratulacje!