USŁUG SZKOLENIOWO-ROZWOJOWYCH

realizowanych przez MAŚLIŃSKI Law & Consulting Sp. z o.o.

 

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin usług szkoleniowo-rozwojowych (dalej zwany: „Regulaminem”) ma zastosowanie do usług szkoleniowo-rozwojowych realizowanych przez spółkę MAŚLIŃSKI Law & Consulting sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-612), ul. Rubież 46, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy, nr KRS: 0000909736 kapitał zakładowy w wysokości 10 000 zł, NIP: 9721318493, REGON: 389379222 (dalej zwaną: „Organizatorem” lub „MLC”)
 2. Na potrzeby niniejszego Regulaminu poniższym pojęciom przypisuje się następujące znaczenie:
  1. BUR – Baza Usług Rozwojowych, tj. internetowy rejestr usług rozwojowych prowadzony w formie systemu teleinformatycznego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pod adresem www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl;
  2. Harmonogram – rozkład modułów, bloków lub części usługi, przewidzianych w ramach Usługi szkoleniowo-rozwojowej;
  3. Formularz zgłoszenia – dokument składany przez Klienta lub Uczestnika, zainteresowanego udziałem w usłudze szkoleniowo-rozwojowej, również przez delegowanych pracowników Klienta;
  4. Klient – osoba fizyczna (w tym osoba prowadząca działalność gospodarczą), osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie zgłosiła uczestnictwo na usługę szkoleniowo-rozwojową lub złożyła zamówienie na usługę u Organizatora, a tym samym zawarła Umowę na świadczenie usług szkoleniowo-rozwojowych przez Organizatora;
  5. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystający z usług w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub działalnością zawodową (zgodnie z art. 22 Kodeksu cywilnego); sposób zawierania umowy z Konsumentem jest określony przez załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu;
  6. Miejsce realizacji usługi – zwyczajowo, w przypadku usług otwartych, jest to miejsce określone w ofercie usługi; w przypadku usług zamkniętych, jest to zwyczajowo siedziba Organizatora bądź inne miejsce ustalone z Klientem i trenerem; dopuszcza się realizację usług także w formie zdalnej, bez osobistego kontaktu Klienta oraz trenera;
  7. Organizator – przedsiębiorstwo MAŚLIŃSKI Law & Consulting Sp. z o.o., zwane także „MLC”;
  8. Platforma streamingowa – dedykowane narzędzie interaktywne, poprzez które jest wykorzystywane w celu realizacji Usługi szkoleniowo-rozwojowej realizowanej w formie zdalnej, a w szczególności oparta o przeglądarkę internetową platforma do webinariów (np. ClickMeeting) lub dedykowane oprogramowanie do wideokonferencji (np. Zoom, Microsoft Teams);
  9. Program – opis tematyki organizowanej Usługi szkoleniowo-rozwojowej, zamieszczony przy ofercie usługi, dostępnej na stronie internetowej mikolajmaslinski.pl;
  10. Przedsiębiorcą na prawach konsumenta – przedsiębiorca, który korzysta z usług, które są związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie posiadają dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zgodnie z art. 38a ustawy o Prawach konsumenta; sposób zawierania umowy z Przedsiębiorcą na prawach konsumenta jest określony przez załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu;
  11. Regulamin – niniejszy regulamin Usług szkoleniowo-rozwojowych.
  12. Siła Wyższa – nadzwyczajne zdarzenie zewnętrzne, obiektywnie niezależne od Organizatora lub Uczestnika, niemożliwe do przewidzenia oraz niemożliwe do zapobieżenia przy zachowaniu należytej staranności, przy czym dotyczy to niemożliwości zapobieżenia i przezwyciężenia jego szkodliwych następstw, którego okoliczności uniemożliwiają realizację zobowiązań wynikających z Regulaminu, a w szczególności następujące zdarzenia uznaje się za Siłę Wyższą: pożar, powódź, trzęsienie ziemi, działanie żywiołów i sił natury, epidemia, działania wojenne, terroryzm, rebelie lub rewolucje, akty i działania władzy państwowej, strajki itp.;
  13. Strony – strony umowy, tj. Klient i Organizator;
  14. Uczestnik – każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca wymagane przez Organizatora i określone w ofercie usługi niezbędne do udziału w niej kwalifikacje; może być to osoba wskazana przez Klienta, sam Klient, bądź Konsument; Uczestnik usługi powinien dokonać zgłoszenia uczestnictwa w usłudze szkoleniowo-rozwojowej, bądź zostać skierowany przez swojego pracodawcę, uiścić wynagrodzenie za usługę oraz potwierdzić swoją obecność na usłudze;
  15. Umowa na świadczenie usługi szkoleniowo-rozwojowej – umowa pomiędzy Stronami, niezależnie czy została zawarta przez zgłoszenie uczestnictwa w usłudze i jego przyjęcie przez Organizatora, czy na skutek negocjacji prowadzonych przez Strony;
  16. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie;
  17. Usługa otwarta – usługa szkoleniowo-rozwojowa skierowana do wszystkich zainteresowanych uczestników, grup, podmiotów;
  18. Usługi szkoleniowo-rozwojowe realizowane w formie zdalnej – proces uczenia się, realizowany na odległość za pomocą połączenia internetowego, z wykorzystaniem urządzeń takich jak komputer, tablet, inne urządzenia mobilne, oparty na interakcji uczestnika usługi z materiałem wspierającym rozwój i uczenie się bez równoczesnego udziału eksperta czy trenera (osoby prowadzącej usługę);
  19. Usługa szkoleniowo-rozwojowa – cykl, bądź jednorazowa usługa o charakterze otwartym lub zamkniętym; przez usługi szkoleniowo-rozwojowe rozumie się usługi:
   1. doradcze, mające na celu nabycie, utrzymanie lub wzrost wiedzy, umiejętności lub kompetencji społecznych usługobiorcy lub pozwalające na jego rozwój;
   2. szkoleniowe, mające na celu nabycie, potwierdzenie lub wzrost wiedzy, umiejętności lub kompetencji społecznych usługobiorcy, w tym przygotowujące do uzyskania kwalifikacji, lub pozwalające na jego rozwój;
  20. Usługa zamknięta – Usługa szkoleniowo-rozwojowa skierowane dla określonego grona osób, grup, podmiotów zainteresowanych, stanowiąca usługę dedykowaną.
 3. Odmienne warunki od określonych w Regulaminie wymagają zgody Organizatora oraz powinny zostać ujęte w składanym zgłoszeniu uczestnictwa w usłudze lub w zamówieniu na usługę. Odmienne warunki mają moc wiążącą tylko wyłącznie wobec konkretnego zgłoszenia/zamówienia i w żadnym wypadku nie mogą być traktowane przez Klienta, jako dokonane w stosunku do następnych zgłoszeń/zamówień składanych przez Klienta.
 4. W przypadku sprzeczności pomiędzy OWU, a warunkami odmiennymi dla konkretnego zgłoszenia/zamówienia, pierwszeństwo mają postanowienia zawarte w warunkach odmiennych, w tym w szczególności w treści składanego przez Zleceniodawcę zamówienia.
 5. Niniejszego Regulaminu nie stosuje się do:
  1. Produktów lub Produktów elektronicznych oraz Konsultacji online, o których mowa w Regulaminie sklepu internetowego dostępnym na stronie www.mikolajmaslinski.pl/regulamin-sklepu;
  2. indywidualnych usług prawnych realizowanych przez MLC, obejmujących w szczególności usługi reprezentacji przed właściwymi organami administracji publicznej, których zasady realizacji określają odrębne umowy.

§ 2

ORGANIZACJA USŁUGI SZKOLENIOWO-ROZWOJOWEJ

 1. MLC organizuje Usługi szkoleniowo-rozwojowe w zakresie i terminie szczegółowo opisanym w ofercie usług, zamieszczonych na stronie internetowej pod adresem www.mikolajmaslinski.pl lub w BUR.
 2. Organizator podejmuje wszelkie środki do starannego wykonania powierzonego zlecenia, w tym posiada odpowiednie uprawnienia, umowę o współpracy lub umowę zlecenie z trenerem/-ami, doradcą/-ami na prowadzenie Usług szkoleniowo-rozwojowych przedstawionych w ofercie.
 3. Usługi szkoleniowo-rozwojowej typu:
  1. otwartego, są realizowane dla co najmniej 3 Uczestników, a maksymalna liczba uczestników jest zależna od tematyki prowadzonej usługi,
  2. zamkniętego, są realizowane dla co najmniej jednego Uczestnika, jednak nie więcej niż 30,
   – przy czym w uzasadnionych przypadkach liczby wskazane powyżej mogą ulec zmianie.
 4. Program i Harmonogram Usługi szkoleniowo-rozwojowej jest każdorazowo zamieszczany w ofercie, dostępnej na stronie internetowej www.mikolajmaslinski.pl lub w BUR.
 5. Uczestnik na minimum 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia usług otrzymuje elektroniczną informację na wskazany przez siebie adres e-mail o rozpoczęciu usługi. Przypomnienie jest powielane również dzień przed usługą i w dniu usługi.
 6. O wszelkich wprowadzanych przez Organizatora zmianach w realizacji usługi, Klienci będą informowani za pośrednictwem e-mail lub/i telefonicznie.
 7. Organizator zobowiązuje się zrealizować przedmiot Umowy w sposób wolny od wad.
 8. Określone w ofercie usługi wynagrodzenie jest wynagrodzeniem zawierającym w sobie wszelkie podatki i inne daniny publicznoprawne.
 9. W przypadku gdy usługi szkoleniowo-rozwoje są realizowane:
  1. stacjonarnie, Organizator zapewnia przygotowanie pomieszczenia dydaktycznego wyposażonego w odpowiedni sprzęt (jeżeli dotyczy), multimedialny oraz materiały szkoleniowe – każdorazowo zgodnie z ofertą usług; pomieszczenie będzie każdorazowo spełniać bezpieczne i higieniczne warunki pracy dla Uczestników usługi oraz osób prowadzących; przepis stosuje się odpowiednio, w przypadku gdy usługi są realizowane w siedzibie Klienta; w takiej sytuacji Klient zobowiązuje się zapewnić warunki, o których mowa powyżej;
  2. w formie zdalnej, Organizator zapewnia dostęp do Platformy streamingowej; szczegółowe warunki uczestnictwa Usłudze szkoleniowo-rozwojowej realizowanej formie zdalnej, w tym informacje o wymaganych urządzeniach, oprogramowaniu, akcesoriach oraz przepustowości łącza internetowego, Organizator określi w ofercie usługi.

§ 3
ZGŁOSZENIE NA USŁUGĘ SZKOLENIOWO-ROZWOJOWĄ I ZAWARCIE UMOWY

 1. Zgłoszenie uczestnictwa w usłudze szkoleniowo-rozwojowej odbywa się poprzez dostarczenie Organizatorowi (osobiście do biura, e-mail, bądź pocztą tradycyjną) wypełnionej karty zgłoszeniowej lub poprzez wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego zamieszonego na stronie internetowej danej usługi: mikolajmaslinski.pl.
 2. Podpisanie karty zgłoszeniowej lub wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego na stronie mikolajmaslinski.pl jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na zawarcie umowy z Organizatorem (w przypadku usług otwartych). Wzór karty zgłoszeniowej stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
 3. MLC każdorazowo potwierdza w sposób elektroniczny wpływ karty zgłoszeniowej uczestnictwa w usłudze szkoleniowo-rozwojowej. Do wiadomości e-mail dołączone są dane do przelewu oraz informacja o wynagrodzeniu należnym do zapłaty, a także o ilości rat, ich wysokości i terminach zapłaty.
 4. W przypadku usług zamkniętych, Klient składa odpowiednie zamówienie u Organizatora i podpisuje właściwą umowę, uwzgledniającą m.in.: ramy czasowe i miejsce realizacji usługi, cele szczegółowe na poziomie wiedzy, umiejętności i postaw/kompetencji społecznych Uczestników usługi, zakres merytoryczny usługi, formy i metody pracy, materiały, narzędzia i pomoce dydaktyczne, ewaluacja usługi i inne istotne dla którejkolwiek ze Stron.
 5. W przypadku Usług otwartych, zgłoszenia przyjmowane są najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem Usługi szkoleniowo-rozwojowej (decyduje data wpływu zgłoszenia do Organizatora). W uzasadnionych przypadkach, jeżeli Organizator usługi dysponuje wolnymi miejscami na usłudze, może dokonać zapisu Uczestnika na usługę w dniu jej rozpoczęcia.
 6. W przypadku usług, na których liczba miejsc jest ograniczona, decyduje data zaksięgowania wpłaty za usługę.
 7. Organizator prowadzi listę uczestników rezerwowych, którzy są niezwłocznie informowani o możliwości wzięcia udziału w usłudze szkoleniowo-rozwojowej, jeżeli zwolni się miejsce. Organizator jednocześnie zastrzega, że w przypadku osób rezerwowych pierwszeństwo mają osoby, których udział w usłudze ma być dofinansowany w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego, BUR lub innych programów, wykorzystujących środki unijne. Od osób wpisanych na listę rezerwową Organizator nie pobiera opłaty rezerwacyjnej.
 8. Uczestnik na etapie dokonywania zapisu na usługę zobowiązany jest złożyć Organizatorowi właściwe oświadczenie poświadczające, iż posiada kwalifikacje uprawniające go do wzięcia udziału w usłudze, które zostały sprecyzowane w ofercie przez Organizatora – jeżeli dotyczy.
 9. Organizator może poprosić o udowodnienie faktu posiadania przez Uczestnika Usługi szkoleniowo-rozwojowej kwalifikacji niezbędnych do wzięcia udziału w usłudze, które zostały sprecyzowane w ofercie. W szczególności Organizator może poprosić o okazanie do wglądu dokumentów poświadczających właściwe kwalifikacje Uczestnika. Stwierdzenie braku wymaganych kwalifikacji będzie skutkowało stwierdzeniem, iż Umowa nie została zawarta ze względu na niespełnienie przez Uczestnika jednego z wymogów, tj. braku niezbędnych kwalifikacji zawodowych określonych każdorazowo w ofercie usługi.

§ 4

OPŁATA ZA USŁUGI

 1. Cena usługi podana na stronie mikolajmaslinski.pl jest ceną brutto. W przypadku usług realizowanych przez BUR obowiązuje cena podana w karcie usługi. W przypadku usług dofinansowanych w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego obowiązuje cena podana w Ofercie lub na stronie internetowej Organizatora. Zarówno cena podana w BUR, na stronie Organizatora, jak i w Ofercie jest taka sama.
 2. Klient uiszcza opłatę za usługi w formie przelewu na rachunek bankowy wskazany przez Organizatora. Jeśli Organizator nie określi tytułu przelewu, to powinna w nim zostać wpisana nazwa i data usługi oraz imię i nazwisko Uczestnika Usługi szkoleniowo-rozwojowej.
 3. Organizator zastrzega, iż każdorazowo, Klient powinien uiścić opłatę za udział w usłudze najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem realizacji usługi na podstawie faktury proformy.
 4. Organizator każdorazowo informuje Klienta o zasadach, wysokości i warunkach rozliczenia za usługę. Umowa pomiędzy Organizatorem a Klientem następuje w momencie zaksięgowania na koncie bankowym Organizatora pełnej opłaty za usługę.
 5. Nieuiszczenie opłaty za usługę w wyznaczonym przez Organizatora terminie i wysokości skutkuje brakiem jego zapisu na usługę, a tym samym brakiem możliwości udziału w usłudze.
 6. W przypadku Usług zamkniętych, Klient zobowiązuje się do uiszczenia opłaty za usługę szkoleniowo-rozwojową zgodnie z warunkami zawartymi w umowie między Stronami.
 7. Brak terminowych wpłat spowoduje automatyczne usunięcie zgłoszenia Uczestnika na usługę, a Organizator uprawiony będzie do zatrzymania opłaconej już raty (jeżeli taka została dokonana), chyba że Klient złożył właściwe oświadczenie w trybie i terminie określonym w § 6 ust. 1-2.
 8. Organizator zastrzega sobie, że termin wskazany w ust. 3 może ulec zmianie na skutek indywidualnych ustaleń między Stronami.
 9. Organizator wystawia Klientowi fakturę właściwą po zaksięgowaniu całościowej wpłaty za usługę szkoleniowo-rozwojową oraz po jej zakończeniu, w terminie do 3 dni od dnia jej zakończenia.

§ 5

ROZWIĄZANIE UMOWY NA USŁUGĘ SZKOLENIOWO-ROZWOJOWĄ

 1. Organizator zastrzega, że w terminie do 7 dni przed realizacją usługi może wskazać: inne miejsce przeprowadzenia usługi, lecz nadal w obrębie miejscowości pierwotnie wskazanej, zmianę godziny rozpoczęcia i zakończenia usługi, zmianę eksperta. Zmiany nie mogą natomiast dotyczyć rodzaju usługi, celu i efektów kształcenia, programu usługi oraz zaplanowanej liczby godzin i ceny usługi.
 2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, Klienci zostaną o tym fakcie poinformowani niezwłocznie, za pomocą wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej lub/i telefonicznie. Tym samym, nie mogą one stanowić przyczyny rezygnacji Klienta z usługi, poza zapisami dot. zmiany eksperta.
 3. Organizator zastrzega sobie odwołanie usługi bądź zmianę jej terminu, miejsca realizacji usługi lub osoby eksperta, wyłącznie w określonych przypadkach:
  1. brak minimalnej liczby uczestników;
  2. choroba eksperta z wąskiej dziedziny specjalizacji;
  3. z przyczyn niezależnych od Organizatora, w szczególności z powodu Siły wyższej.
 4. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania usługi z powodu braku osiągniecia minimalnej liczby uczestników, jednak nie później niż na 5 dni przed planowaną datą rozpoczęcia usługi. W takiej sytuacji Klientowi w pierwszej kolejności zostanie zaproponowana nowa data realizacji usługi. Jeżeli Klient nie wyrazi zgody na realizację usługi w nowym terminie, zawartą między Stronami umowę należy traktować za rozwiązaną w trybie natychmiastowym. Wówczas Klient otrzyma zwrot wpłaconej Organizatorowi należności w terminie do 14 dni od daty rozwiązania umowy.
 5. W przypadku wystąpienia nagłych i nieprzewidzianych zdarzeń leżących po stronie Organizatora, ze szczególnym uwzględnieniem choroby eksperta, Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu usługi lub jej odwołania. Organizator zastrzega, że w pierwszej kolejności Klientowi zostanie zaproponowany inny termin. Jeżeli Klient nie wyrazi zgody na prowadzenie usługi w innym terminie, Organizator – w miarę możliwości związanych z dostępem do specjalistów – zaproponuje nowego eksperta. W przypadku braku wyrażenia zgody na zmianę terminu lub osoby eksperta, zawarta między Stronami umowa zostaje rozwiązana w trybie natychmiastowym, a Klient otrzyma zwrot wpłaconej Organizatorowi należności w terminie do 14 dni od daty rozwiązania umowy.
 6. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania usługi w każdym czasie z przyczyn nagłych i nieprzewidzianych, w sytuacjach losowych, których nie było możliwości przewidzieć, czy zapobiec im wcześniej i niezależnych od Organizatora. W takich sytuacjach Organizator każdorazowo zobowiązuje niezwłocznie poinformować Klienta o zaistniałej sytuacji, o odwołaniu usługi oraz zwrócić Klientowi wpłacone środki za usługę w terminie 14 dni. Informacja o odwołaniu usługi będzie traktowana, jako rozwiązanie umowy przez Organizatora w trybie natychmiastowym.
 7. Wyjątek od sytuacji określonej w ust. 6 stanowi sytuacja, w której Organizator wystąpi z nową propozycją dla Klienta, tj. poda nowy termin realizacji usługi, a Klient niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 2 dni, zdecyduje o swoim uczestnictwie i wyrazi zgodę na proponowaną mu zmianę. Wówczas wpłacone przez Klienta środki za usługę nie będą mu zwracane, a zostaną przeksięgowane na poczet usługi realizowanej w nowym terminie. Każdorazowo w takiej sytuacji głos decydujący należy do Klienta.
 8. Klient nie może domagać się rekompensaty za szkody bądź utracone korzyści wynikłe z powodu odwołania Usługi szkoleniowo-rozwojowej, rozwiązania umowy, bądź odstąpienia od niej przez Organizatora.
 9. Organizatorowi przysługuje prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym, w tym do wykluczenia Uczestnika z przebiegu usługi szkoleniowo-rozwojowej w przypadku rażącego naruszania postanowień niniejszego Regulaminu lub stwierdzenia, że Uczestnik poprzez swoje komentarze i aktywność, w sposób uporczywy narusza dobre obyczaje lub w jakikolwiek inny sposób utrudnia przebieg Usługi szkoleniowo-rozwojowej, a w szczególności znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków psychoaktywnych.
 10. Organizator będzie informował Klienta o wszelkich zmianach niezwłocznie, za pomocą wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej lub/i telefonicznie – wykorzystane zostaną w tym celu dane Klienta i Uczestników usługi, wskazane w formularzu zgłoszeniowym/umowie.

 

§ 6

ODSTĄPIENIE OD USŁUGI SZKOLENIOWO-ROZWOJOWEJ

 1. Klientowi przysługuje bezpłatna rezygnacja, tj. odstąpienie od usługi szkoleniowo-rozwojowej, jeżeli nastąpi to nie później niż na 7 dni przed planowaną datą realizacji usługi.
 2. Klient, który odstępuje od usługi szkoleniowo-rozwojowej, zobowiązany jest do zgłoszenia tego Organizatorowi w sposób e-mailowy na adres: biuro@mikolajmaslinski.pl lub telefoniczny oraz do bezwzględnego złożenia podpisanego oświadczenia o odstąpieniu od usługi, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.
 3. W przypadku braku przedłożenia Organizatorowi podpisanego oświadczenia przez Uczestnika usługi, o którym mowa w ust. 2 (poczta tradycyjna, osobiście, skan na e-maila), Organizator przyjmuje, iż nie został poinformowany w sposób właściwy o woli Klienta o odstąpieniu od usługi.
 4. W przypadku niedochowania formy odstąpienia od umowy, Organizator niezwłocznie pouczy Klienta o dopuszczalnych formach odstąpienia od umowy.
 5. Klient, który zgłosi swoją rezygnację z usługi szkoleniowo-rozwojowej w terminie późniejszym niż wskazany w ust. 1, zobowiązany będzie do pokrycia kosztów poniesionych przez Organizatora w wysokości 20% wartości całej usługi.
 6. Wyjątek od ust. 5 stanowi sytuacja, kiedy Klient wskaże inną osobę, która weźmie udział w usłudze za rezygnującego Uczestnika. W takim przypadku nowy Uczestnik zobowiązany będzie złożyć formularz zgłoszeniowy oraz dopełnić obowiązków wskazanych przez Organizatora, a wpłacone już środki za usługę zostaną przeksięgowane na poczet udziału nowego Uczestnika (zastępującego) lub wypłacone w momencie zaksięgowania wpłaty od nowego Uczestnika.
 7. W sytuacji wystąpienia nagłych i nieprzewidzianych zdarzeń, które uniemożliwią Klientowi lub danemu Uczestnikowi udział w usłudze, jest on zobligowany do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Organizatora. Organizator wychodząc naprzeciw Klientowi może zaproponować mu udział w usłudze w innym terminie lub wyrazić zgodę na przeniesienie dokonanej wpłaty na inną, dowolnie wybraną przez Klienta usługę.
 8. W sytuacjach określonych w ust. 6 i ust. 7 Strony będą dążyły do polubownego załatwienia sprawy, przy uwzględnieniu interesów obu Stron.
 9. W przypadku gdy Klient skutecznie odstąpił od Umowy, Organizator zobowiązany jest do dokonania Klientowi zwrotu wpłaconych środków za usługę na wskazane konto bankowe, w terminie 14 dni.
 10. Koszty, o których mowa w ust. 5 stanowią koszt Klienta. Natomiast Klient rozlicza się na podstawie odrębnych uregulowań, obowiązujących w jego zakładzie pracy, z kierowanym pracownikiem, tj. Uczestnikiem usługi szkoleniowo-rozwojowej (jeżeli dotyczy).
 11. Uczestnikowi Usługi szkoleniowo-rozwojowej przysługuje także rezygnacja z uczestnictwa w usłudze w trakcie jej trwania, niezależnie od sposobu finansowania udziału w usłudze (koszt własny, czy pracodawcy).
 12. W sytuacji, o której mowa w ust. 11, Uczestnikowi nie przysługuje wydanie zaświadczenia / certyfikatu ukończenia usługi szkoleniowo-rozwojowej oraz nie przysługuje zwrot uiszczonej opłaty. A jeżeli opłata za usługę nie została jeszcze uiszczona, Klient zobowiązany jest do poniesienia jej kosztów w wysokości 100% jej wartości. W przypadku gdy przyczyną rezygnacji z usług jest wystąpienie nagłych i nieprzewidzianych zdarzeń po stronie Uczestnika, Organizator wychodząc naprzeciw Klientowi może zaproponować mu – o ile będzie to możliwe – udział w usłudze w innym terminie w ramach uiszczonego wynagrodzenia, jednak nie później niż w terminie 3 m-cy od daty pierwotnie planowanej daty rozpoczęcia usługi.

§ 7

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW USŁUG SZKOLENIOWO-ROZWOJOWYCH

 1. Do Usługi szkoleniowo-rozwojowej może przystąpić wyłącznie osoba uprawniona, zgodnie zobowiązującymi przepisami prawa, zdefiniowana w niniejszym Regulaminie.
 2. W trakcie trwania Usługi szkoleniowo-rozwojowej, Uczestnik zobowiązany jest do:
  1. stosowania się do poleceń porządkowych Organizatora;
  2. nieingerowania w odbywanie usługi szkoleniowo-rozwojowej przez innych Uczestników;
  3. przestrzegania przepisów BHP i PPOŻ obowiązujących w miejscu realizacji usługi;
  4. zakazu wnoszenia na teren realizacji usługi alkoholu lub środków odurzających oraz uczestniczenia w usłudze pod wpływem;
  5. zakazu wnoszenia na teren realizacji usługi przedmiotów i narzędzi zagrażających życiu i zdrowiu innych Uczestników;
  6. palenia tytoniu wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych;
  7. uzyskania zgody od osób, których wizerunek chce utrwalać poprzez nagrywanie, filmowanie lub/i fotografowanie;
  8. zachowywania się w sposób zgodny z zasadami współżycia społecznego, w sposób nieutrudniający uczestnictwa w usłudze i miejscu zakwaterowania innym osobom.
 3. Uczestników obowiązuje bezwzględny zakaz nękania innych Uczestników. Za nękanie przyjmuje się: wszelkie obraźliwe komentarze, w tym dotyczące płci, wieku, orientacji seksualnej, niepełnosprawności, wyglądu fizycznego, rasy, pochodzenia etnicznego, religii, a także umyślne zastraszanie oraz prześladowanie innych Uczestników Usługi szkoleniowo-rozwojowej. Ponadto podczas Usługi szkoleniowo-rozwojowej zabrania się używania słów oraz symboli powszechnie uznanych za niedozwolone, w tym wulgaryzmów lub określeń mogących powodować obrazę uczuć religijnych lub światopoglądowych, oraz wskazujących na dyskryminację.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia z Usługi szkoleniowo-rozwojowej każdego Uczestnika rażąco naruszającego zasady zachowania określone w ust. 1 i 2.
 5. Uczestnicy Usługi szkoleniowo-rozwojowej ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie obiektu, w którym jest realizowana usługa.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy materialne Uczestników usługi szkoleniowo-rozwojowej pozostawione bez opieki, które zostały zniszczone, zagubione, skradzione czy inne.
 7. Każdy Uczestnik Usługi szkoleniowo-rozwojowej ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Organizatora o sytuacjach mogących stwarzać zagrożenie dla życia lub zdrowia Uczestników usługi.
 8. Uczestnikowi Usługi szkoleniowo-rozwojowej przysługuje prawo dokonania oceny eksperta w formie ankiety oceniającej, przeprowadzonej na końcu usługi oraz w formie odpowiedzi na zadawane pytania przez Organizatora.
 9. Wszelkie materiały szkoleniowe i dydaktyczne, wydawane Uczestnikom Usługi szkoleniowo-rozwojowej, stanowią materiały pomocnicze do nauki, wdrażania czy posługiwania się nimi. Organizator wprowadza zakaz kopiowania i rozpowszechniania otrzymanych materiałów w innym celu niż na własny użytek.
 10. Od Uczestników Usługi szkoleniowo-rozwojowej oczekuje się aktywnego udziału we wszystkich zaplanowanych zajęciach.
 11. Brak uczestnictwa w którejkolwiek z części, modułu czy bloku usługi szkoleniowo-rozwojowej, które nie zostało uzasadnione, czy usprawiedliwione, stanowi podstawę do odmowy wystawienia zaświadczenia / certyfikatu ukończenia. Organizator zastrzega tym samym, iż uczestnik powinien niezwłocznie zgłaszać Organizatorowi swoją absencję na zajęciach, spóźnienie, bądź wcześniejsze opuszczenie zajęć za pośrednictwem e-maila (biuro@mikolajmaslinski.pl).
 12. Bezpośrednio po przeprowadzeniu Usługi szkoleniowo-rozwojowej, Organizator wydaje Uczestnikowi zaświadczenie / certyfikat potwierdzający uczestnictwo w usłudze i nabycie określonej wiedzy, umiejętności oraz kompetencji.
 13. Każdy Uczestnik usługi zobowiązany jest do punktualnego stawienia się na Usługę szkoleniowo-rozwojową, a także do każdorazowego potwierdzania swojego uczestnictwa, złożeniem czytelnego podpisu na liście obecności.
 14. Niedopuszczalna jest sytuacja, aby Uczestnik podpisał listę obecności pierwszego dnia za wszystkie dni realizacji usługi z góry. Wówczas jest to jego wyłączna odpowiedzialność.
 15. Uczestnik Usługi szkoleniowo-rozwojowej zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem oraz wyrażeniem zgody na przestrzeganie jego postanowień.
 16. W przypadku Usług szkoleniowo-rozwojowej, które będą ogłoszone przez przedsiębiorstwo MLC w BUR pod adresem uslugirozwojowe.parp.gov.pl, Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z zapisami Regulaminu BUR i jego przestrzegania.
 17. W przypadku wybranych rodzajów Usług szkoleniowo-rozwojowych, Uczestnik zobligowany będzie do wypełniania testów badających poziom jego wiedzy przed i po zakończonej usłudze, jak również wypełnianiu innych narzędzi, służących ewaluacji i monitoringowi jakości zrealizowanej usługi szkoleniowo-rozwojowej.
 18. Organizator nie zapewnia ani nie zwraca Uczestnikowi środków ponoszonych na zakwaterowanie, dojazd do miejsca, w którym odbywa się Usługa szkoleniowo-rozwojowa i koszty związane z parkingiem pojazdów wykorzystywanych do przybycia na usługę przez Uczestnika.
 19. Organizator może zwrócić się do Uczestnika z prośbą o wyrażenie zgody na utrwalenie i wykorzystanie jego wizerunku na zdjęciach bądź filmach wykonanych w trakcie realizacji usługi szkoleniowo-rozwojowej. Wyrażenie takiej zgody jest w pełni dobrowolne i nie wpływa w żaden sposób na możliwość udziału w usłudze, czy realizację umowy.
 20. Wszelkie udostępniane przez Organizatora materiały mogą być wykorzystywane tylko przez Uczestników usługi szkoleniowo-rozwojowej, z ograniczeniem do własnych celów prywatnych.

 

§ 8
OSOBY PROWADZĄCE – KADRA I EKSPERCI 

 1. Organizator zapewnia zatrudnienie do każdej Usługi szkoleniowo-rozwojowej osoby prowadzące (trener, instruktor, doradca, moderator, wykładowca itp.), które posiadają odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje oraz odpowiednią wiedzę praktyczną względem tematyki realizowanej usługi.
 2. Uczestnikowi zostaną udostępnione informacje względem posiadanych kwalifikacji i uprawnień osoby prowadzącej Usługę szkoleniowo-rozwojową.
 3. Osoby prowadzące Usługę szkoleniowo-rozwojową są zobligowane do bezwzględnego przestrzegania zapisów Regulaminu prac ekspertów MLC.
 4. Osoby prowadzące Usługę szkoleniowo-rozwojową posługiwać się będą językiem wolnym od stereotypów, przestrzegając zasady niedyskryminacji i równego traktowania wszystkich Uczestników, bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, wyznanie, wykształcenie, obszar zamieszkania, czy orientację seksualną.
 5. Praca osób prowadzących usługę szkoleniowo-rozwojową podlega każdorazowo ocenie poprzez wypełnienie anonimowej ankiety oceniającej przez Uczestników usługi.
 6. Wszelkie materiały szkoleniowe i dydaktyczne, wydawane Uczestnikom usługi szkoleniowo-rozwojowej są autorskie i pozwalają zidentyfikować ich autora i właściciela.

§ 9

REKLAMACJE I PRAWO DO KORZYSTANIA Z RĘKOJMI

 1. Klientowi przysługuje zgłoszenie reklamacji względem Organizatora Usługi szkoleniowo-rozwojowej lub osoby prowadzącej (trener, instruktor, doradca, wykładowcy, coach, moderator itd.) w terminie 30 dni od dnia zakończenia usługi.
 2. Reklamacje oraz zastrzeżenia pod rygorem nieważności, powinny być zgłaszane w formie pisemnej, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub wiadomością e-mail, na wskazany adres Organizatora:MAŚLIŃSKI Law & Consulting Sp. z o.o.
  Rubież 46 b. C1/6, 61-612 Poznań
  e-mail: biuro@mikolajmaslinski.pl
 1. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta lub/i Uczestnika usługi, przedmiot reklamacji oraz żądania zawiązane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Organizator wezwie Klienta do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania. Klient zobowiązany do uzupełnienia niekompletnej reklamacji w terminie 7 dni pod rygorem pozostawienia jej bez rozpoznania.
 2. Złożona reklamacja jest rozpatrywana przez Organizatora w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania.
 3. Zgłaszający reklamację usługi szkoleniowo-rozwojowej zostanie powiadomiony o uznaniu lub odrzuceniu reklamacji w wersji pisemnej.
 4. Udzielona pisemna odpowiedź Organizatora na zgłoszoną reklamację jest ostateczna i nie podlega ponownemu rozpatrzeniu. Zgłaszającemu reklamację w takim wypadku pozostaje droga sądowa.
 5. Wszelka korespondencja ze zgłaszającym reklamację usługi szkoleniowo-rozwojowej, będzie prowadzona na dane teleadresowe podane w karcie zgłoszeniowej, elektronicznym formularzu zgłoszeniowym lub umowie.
 6. Klient, zobowiązany jest do bieżącej aktualizacji swoich danych teleadresowych pod rygorem utraty roszczenia.
 7. Organizator usługi szkoleniowo-rozwojowej nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość dostarczenia korespondencji do zgłaszającego reklamację z uwagi na błędne lub niepełne dane teleadresowe.
 8. Domniemywa się, że list wysłany pod ostatni znany Organizatorowi usługi szkoleniowo-rozwojowej adres Klienta jest skutecznie dostarczony po upływie 14 dni od dnia jego nadania.
 9. Niedochowanie formy pisanej przez zgłaszającego reklamację na usługę szkoleniowo-rozwojową, skutkuje jej nieważnością względem Organizatora.

§ 10

RABATY I PROMOCJE

 1. MLC może udzielać rabatów lub promocji na realizowane i organizowane Usługi szkoleniowo-rozwojowe.
 2. Udzielone rabaty nie sumują się oraz nie można ich łączyć z innymi promocjami.
 3. Rabat nie może być zamieniony na gotówkę.
 4. Organizator usługi szkoleniowo-rozwojowej może przyznać indywidualny rabat dla wybranych Klientów.
 5. Rabat nie jest przyznawany przez Organizatora Usługi szkoleniowo-rozwojowej automatycznie. Każdorazowo strona zainteresowana musi wystąpić o jego przyznanie.
 6. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ceny opublikowane na innych serwisach internetowych niż strona internetowa www.mikolajmaslinski.pl

§ 11

PODNIESIENIE CEN ZA USŁUGI SZKOLENIOWO-ROZWOJOWE

 1. Organizator zastrzega, że wprowadza do niniejszego Regulaminu klauzulę dopuszczającą podniesienie ceny za usługę szkoleniowo-rozwojową.
 2. Organizator zobowiązuje się do zawiadomienia Klientów o planowanych podwyżkach cen usług z odpowiednim wyprzedzeniem, tj. minimum 30 dni przed planowaną podwyżką.
 3. Klienci, z którymi została już podpisana umowa, zostaną zawiadomieni o jednostronnej zmianie warunków zawartej umowy przez Stronę Organizatora.
 4. Organizator zastrzega, że każdemu Klientowi w związku z jego zawiadomieniem o planowanej podwyżce ceny za usługę, a tym samym zawiadomieniu o jednostronnej zmianie warunków zawartej umowy, przysługuje prawo do rozwiązania takiej umowy, a ewentualne wpłacone zaliczki na poczet usługi zostaną zwrócone Klientowi w pełnej wysokości.
 5. Termin odstąpienia przez Klienta od umowy, o którym mowa w ust. 4 wynosi 7 dni. W tym celu powinien on złożyć oświadczenie z rezygnacją z usługi, stanowiącym załącznik nr 3, w sposób wskazany w § 6 ust. 3.
 6. Organizator może dokonać podwyżki ceny za realizację usług wyłącznie w uzasadnionych przypadkach, które bezpośrednio narażają go na straty finansowe, jak np. znaczące i niekorzystne zmiany finansowo-gospodarcze w kraju, podwyższenie stawek podatku VAT od towarów i usług, znaczny wzrost cen za energię elektryczną, ogrzewanie, wysoką inflację, nałożenie na Organizatora usług ustawowych nowych obowiązków, powodujących wzrost kosztów świadczenia usługi, zakup dodatkowych środków ochrony indywidualnej dla każdego uczestnika usługi wz. z pandemią itp.

§ 12 

STAN ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO I STAN EPIDEMII

 1. Usługi, których realizacja przypada na okres zagrożenia epidemicznego lub stan pandemii realizowane są zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 2. Każdy Uczestnik usługi zobowiązany jest do bezwzględnego stosowania się do wymagań i obostrzeń sanitarnych obowiązujących w kraju, a regulowanych właściwymi przepisami prawnymi, jak również stosować się do wytycznych Organizatora, o których Uczestnicy są informowani przed rozpoczęciem realizacji usługi, pod rygorem wydalenia z usługi, bez obowiązku zwrotu wpłaconych Organizatorowi środków za udział w usłudze.
 3. Uczestnikowi, który przebywa na izolacji, kwarantannie lub choruje na skutek choroby zakaźnej, a w szczególności COVID-19, przysługuje prawo do rezygnacji z usługi.
 4. W sytuacji, o której mowa powyżej, na skutek uzasadnionej nieobecności Uczestnika, Organizator zaproponuje nowy termin usługi, nową usługę, bądź kartę podarunkową ważną 12 miesięcy. Każdorazowo decydujący głos w takiej sytuacji przysługuje Uczestnikowi. Organizator zastrzega sobie, że Strony mogą ustalić inne rozwiązanie sytuacji, o której mowa w ust. 3 na skutek porozumienia Stron, w tym ustalić udział innej osoby w charakterze Uczestnika.
 5. Organizator zastrzega, że Uczestnikowi w sytuacji określonej w niniejszym paragrafie, nie przysługuje możliwość zwrotu wpłaconych środków za usługę.
 6. Organizator zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności względem Uczestnika biorącego udział w usłudze, który poprzez swoje działania nie dostosowuje się do reżimów sanitarnych określonych w obowiązujących przepisach prawnych.
 7. Organizator zastrzega, że w przypadku kiedy u któregokolwiek z Uczestników lub prowadzącego zostanie potwierdzony pozytywny wynik COVID-19, przekaże on dane osobowe wszystkich osób biorących udział w usłudze wyłącznie do Sanepidu. Dane osobowe, o których mowa, to: imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz telefon wskazane w formularzu zgłoszeniowym.

§ 13

ODPOWIEDZIALNOŚĆ MLC

 1. Organizator oświadcza, iż jest objęty ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie świadczonych przez niego usług doradczych na sumę nie niższą niż 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) oraz zobowiązuje się posiadać takie ubezpieczenie w całym okresie obowiązywania Umowy.
 2. Organizator ponosi odpowiedzialność wyłącznie za zawinione niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług na zasadach określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny przy czym odpowiedzialność Klienta za wyrządzoną szkodę z tego tytułu jest ograniczona do wysokości zapłaconego wynagrodzenia za usługę.
 3. Organizator ponosi odpowiedzialność wyłącznie za rzeczywistą szkodę poniesioną przez Klienta, w wyniku zawinionego niewykonania lub nienależytego wykonania usług, wyłączona jest zaś odpowiedzialność MLC za ewentualne utracone przez Klienta korzyści.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie jakichkolwiek obowiązków wynikających z Regulaminu w zakresie, w jakim będzie to spowodowane wystąpieniem Siły wyższej.

§ 14

KLAUZULA POUFNOŚCI

 1. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji poufnych uzyskanych w związku z realizacją Usług szkoleniowo-rozwojowych, a w szczególności usług doradczych (dalej zwane: „Informacjami Poufnymi”).
 2. Przez Informacje Poufne Strony uznają przekazane przez Strony lub opracowane w związku z realizacją usług dokumenty oraz każdą informację o charakterze technicznym, technologicznym, handlowym, finansowym, organizacyjnym i innym, która jest możliwa do zidentyfikowania jako informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstw Stron i nie jest powszechnie znana.
 3. Strony zobowiązują się do nieudostępniania osobom trzecim Informacji Poufnych oraz do niewykorzystywania Informacji Poufnych w innym celu aniżeli realizacja usług.
 4. Zachowanie w tajemnicy Informacji Poufnych nie wyłącza możliwości ujawnienia takich informacji pracownikom, współpracownikom doradcom Stron. Ujawnienie informacji osobom wymienionym w niniejszym ustępie wymaga poinformowania tych osób o poufnym charakterze przekazywanych informacji i zobowiązania ich do zachowania poufności.
 5. Zobowiązań, o których mowa w niniejszym paragrafie nie narusza wykorzystanie lub ujawnienie informacji, które są objęte Umową:
  1. dostępnych publicznie,
  2. uzyskanych niezależnie z innych źródeł,
  3. co do których uzyskano pisemną zgodę drugiej Strony,
  4. których ujawnienie wobec uprawnionych podmiotów jest wymagane przepisami prawa.
 6. Zobowiązania, o których mowa w niniejszym paragrafie obowiązują w czasie trwania Umowy oraz po jej zakończeniu.

§ 15 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Organizator usługi szkoleniowo-rozwojowej przetwarza dane osobowe osób fizycznych zgodnie z Informacją o przetwarzaniu danych osobowych, stanowiących załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu oraz na zasadach określonych w Polityce Prywatności.

§ 16

PRAWA AUTORSKIE I WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Materiały szkoleniowe przekazywane Uczestnikom usługi są własnością Organizatora, bądź Organizator może nimi dysponować po podstawie udzielonej mu niewyłącznej licencji. Tym samym Organizator zapewnia, że posiada właściwy tytuł prawny do dysponowania i rozpowszechniania w ramach realizowanej usługi materiałami szkoleniowymi.
 2. Organizator każdorazowo informuje Uczestników, że wszelkie materiały szkoleniowe, które są im przekazywane podczas usługi są chronione prawem autorskim i nie mogą być rozpowszechniane w innym zakresie i celu niż na własny użytek – w celach niekomercyjnych. Tym samym Uczestników obowiązuje zakaz kopiowania, rozpowszechnienia, wprowadzania zmian, przesyłania, drukowania, publicznego odtwarzania/wykorzystywania, czy odsprzedawania otrzymanych materiałów szkoleniowych.
 3. Wykorzystywanie materiałów szkoleniowych przez Uczestników na inny użytek niż własny każdorazowo wymaga pisemnej zgody ich właściciela i autora.
 4. Organizator informuje, że eksperci realizujący usługę szkoleniowo-rozwojową każdorazowo są zobowiązani przepisami właściwej umowy do przestrzegania własności intelektualnej Uczestników.

§ 17
POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA SPORÓW I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ PRZEZ KONSUMENTA

 1. Organizator wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z realizacją Usług szkoleniowo-rozwojowych na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument ma możliwość m.in. do:
  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem
   o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
  2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem
   o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą,
  3. bezpłatnego skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej uokik.gov.ploraz w siedzibach i na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów lub Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 5. Sprawa może być rozpatrywana przez sąd polubowny tylko po zakończeniu postępowania reklamacyjnego i w przypadku, jeżeli obie strony sporu wyrażą na to zgodę. W pozostałych wypadkach ewentualne spory zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego i właściwością ogólną.

§ 18

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Klient wyraża zgodę na wystawienia FV, korekty, duplikatu bez jego podpisu z datą zaksięgowania wpłaty i otrzymywania ich w formie elektronicznej bez jego podpisu. Klientowi przysługuje prawo do zmiany formy otrzymywania tych dokumentów w drodze złożenia oświadczenia woli Organizatorowi drogą e-mailową bądź listownie.
 2. Organizator ma prawo jednostronnego wprowadzania zmian do postanowień niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany wchodzą w życie od dnia ich zamieszczenia na stronie internetowej mikolajmaslinski.pl.
 3. Klient zapisany na usługę szkoleniowo-rozwojową ma prawo odstąpić od umowy z uwagi na zmiany w Regulaminie usług szkoleniowo-rozwojowych MAŚLIŃSKI Law & Consulting Sp. z o.o. w terminie 7 dni od dnia publikacji zmiany lub tekstu jednolitego Regulaminu, o którym mowa, jeżeli zmiany te miały istotne znaczenie dla sposobu realizacji usługi, dokonywania zapisów, rozliczania, bądź odstąpienia od umowy.
 4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Organizatorem a Klientem, który nie jest Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Organizatora.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustawy o ochronie danych osobowych oraz Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

 

Zatwierdzam
Mikołaj Maśliński

Prezes Zarządu

Opracowanie – 08.2022 r.

Niniejszy dokument wchodzi w życie z dniem 01.09.2022 r.

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Postanowienia dotyczące Klientów będących Konsumentami lub przedsiębiorcami na prawach konsumenta

Załącznik nr 2 – Formularz zgłoszeniowy

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o rezygnacji z usług szkoleniowo-rozwojowych

Załącznik nr 4 – Klauzula informacyjna dot. ochrony danych osobowych osób fizycznych

 

Załącznik nr 1

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KLIENTÓW BĘDĄCYCH KONSUMENTAMI PRZEDSIĘBIORCAMI NA PRAWACH KONSUMENTA

§ 1

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KONSUMENTÓW

 1. W przypadku zawarcia umowy z Klientem będącym Konsumentem w rozumieniu art. 22 kodeksu cywilnego, nie znajdują zastosowania zapisy § 4 ust. 8, § 5 ust. 1-9, § 6 ust. 1, 4-5, 7-9 § 7 ust. 3, § 9 ust. 1-2, 4 Regulaminu.
 2. Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. W przypadku takim Organizator zwraca Klientowi będącemu Konsumentem wszystkie dokonane przez niego płatności.
 3. Klienta będący Konsumentem może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej biuro@mikolajmaslinski.pl. Wzór formularza odstąpienia stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu.
 4. W przypadku Klienta będącego Konsumentem, uprawnienie wynikające z § 6 ust. 1 Regulaminu nie narusza w żadnej mierze prawa, o którym mowa w punkcie 2 załącznika nr 1 do Regulaminu.
 5. W przypadku Klienta będącego Konsumentem, uprawnienie wynikające z § 9 ust. 1 Regulaminu przysługuje w terminie 2 lat od dnia zakończenia usługi szkoleniowo-rozwojowej.
 6. Organizator nie podlega przepisom Kodeksu dobrych praktyk, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

§ 2

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW NA PRAWACH KONSUMENTA

 1. Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, jest taki przedsiębiorca, który korzysta z usług, które są związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie posiadają dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zgodnie z art. 38a ustawy o prawach konsumenta.
 2. Przedsiębiorcę, o którym mowa w ustępie pierwszym niniejszego paragrafu, będą dotyczyć postanowienia Regulaminu, które dotyczą Konsumenta tj. m.in.:
  1. Usług świadczonych drogą elektroniczną
  2. Odstąpienia od umowy przez Konsumenta
  3. Reklamacji i rękojmi,

– w zakresie ograniczonym art. 38a Ustawy o prawach konsumenta oraz art. 3855, art. 5564, art. 5565 i art. 5765 ustawy Kodeks cywilny. W pozostałym zakresie stosuje się postanowienia Regulaminu dotyczące Przedsiębiorców.

 1. Przedsiębiorca na prawach konsumenta, akceptując niniejszy Regulamin podczas zgłoszenia na Usługę szkoleniowo-rozwojową, a następnie korzystając ze swoich uprawnień wymienionych w niniejszych paragrafie, powinien uzupełnić stosowny formularz reklamacji lub odstąpienia od umowy, a w szczególności dane potwierdzające okoliczności potwierdzające jego status zgodny z art. 38a Ustawy o prawach konsumenta lub przekazać te informacje w inny sposób.
 2. Przedsiębiorca, o którym mowa w ustępie powyższym oświadcza w formularzu przesłanym do Organizatora lub w inny sposób, że usługa, a tym samym zawarta umowa o świadczenie usług są bezpośrednio związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie posiadają one dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, co czyni na dowód tego, że spełnia warunki, aby za takiego przedsiębiorcę można było go uznać. Formularze stanowią załączniki do niniejszego Regulaminu.

 

Załącznik nr 2

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA USŁUGĘ SZKOLENIOWO-ROZWOJOWĄ

Część A

Nazwa usługi
Termin realizacji usługi
Nazwa przedsiębiorstwa

(należy podać dane kontaktowe lub postawić pieczęć)

 

 

 

 

 

Dane do faktury

(należy obligatoryjnie podać NIP)

 

 

 

 

 

Imiona i nazwiska osób skierowanych na usługę 1.

2.

3.

4.

5.

 

 

Data i czytelny podpis osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu (jeżeli dotyczy) lub osoby upoważnionej do zgłoszenia uczestnika

 

………………………………………………….…………………..………………………………

 

 

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA USŁUGĘ SZKOLENIOWO-ROZWOJOWĄ

Część B

DANE UCZESTNIKA ZGŁOSZONEGO NA USŁUGĘ SZKOLENIOWO-ROZWOJOWĄ
Imię i nazwisko
PESEL

(wyłącznie, jeżeli os. fiz. nie jest zgłoszona przez przedsiębiorstwo)

Miejsce i data urodzenia
Adres e-mail Telefon
Ulica, nr lokalu i mieszkania Kod pocztowy i miejscowość

 

INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW USŁUGI SZKOLENIOWO-ROZWOJOWEJ:

 1. Uczestnik zobowiązuje się do udziału w usłudze szkoleniowo-rozwojowej, na którą dokonał zapisu. W przypadku rezygnacji z usługi, Uczestnik zobowiązuje się poinformować Organizatora najpóźniej na 7 dni przed planowaną datą rozpoczęcia usługi. W przeciwnym razie Klient kierujący Uczestnika na usługę, zobowiązany będzie do poniesienia kosztów usługi w wysokości 20% jej wartości.
 2. Powyższy zapis nie dotyczy Konsumentów oraz Przedsiębiorców na prawach konsumenta, którzy zawarli umowę na odległość lub poza siedzibą MLC. Konsumenci oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, zgodnie z art. 15 ust. 3, art. 35 i art. 38a ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia bez podawania przyczyny. Jeżeli wskazany termin upłynął, Konsument zobowiązany jest do przestrzegania zapisów określonych w pkt. 1.
 3. Uczestnik usługi szkoleniowo-rozwojowej przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z art. 6 oraz 13 lit. a) i c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:
 4. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MAŚLIŃSKI Law & Consulting Sp. z o.o., ul. Rubież 46, 61-612 Poznań, KRS: 0000909736, NIP: 9721318493, REGON: 389379222, reprezentowane przez Prezesa Zarządu, kontakt: mm@mikolajmaslinski.pl
 5. Kontakt do Administratora Ochrony Danych: biuro@mikolajmaslinski.pl
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu kompleksowej obsługi i realizacji usługi, na którą dokonany został zapis.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywanie innym podmiotom i osobom. Jeżeli jednak odbiorcą Pani/Pana danych osobowych stanie się inny podmiot z uwagi na konieczność zrealizowania poprawności usługi, zostanie Pani/Pan o tym poinformowana/-ny w stosownym oświadczeniu.
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione na miejscu do wglądu specjalistycznym podmiotom, realizującym badania ewaluacyjne, monitoring, kontrolę bądź audyt w MAŚLIŃSKI Law & Consulting Sp. z o.o.
 9. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa (przepisy o archiwizacji). W przypadku danych osobowych pozyskanych na podstawie zgody, dane te będą przechowywane przez okres wskazany w zgodzie.
 10. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, w przypadku danych pozyskanych w wyniku zgody – prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 11. Zgodnie z art. 77 RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (dawniej GIODO), na niezgodne z prawem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych.
 12. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym, w zakresie realizacji obowiązków nałożonych na Administratora. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości merytorycznego załatwiania Pani/Pana sprawy. Podanie dodatkowych danych, nie wynikających z przepisów prawa (np. nr telefonu, adres poczty elektronicznej) jest dobrowolne – umożliwiające kontakt w sprawie realizacji usługi. Jednak brak ich podania uniemożliwi wykorzystanie tych danych do celów kontaktowych lub informacyjnych.

 

 

Tym samym:

 

Inne informacje (np. preferencje żywieniowe, wymagania względem prowadzącego itd.):

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

Data i czytelny podpis Uczestnika zgłoszonego na usługę

 

………………………………………………….…………………..………………………………

Prosimy o wypełnienie zgłoszenia i przesłanie go drogą pocztową na adres Organizatora lub w sposób elektroniczny na adres e-mail: biuro@mikolajmaslinski.pl

 

 

Załącznik nr 3

………………………………………………..

Dane Konsumenta/Klienta

 

MAŚLIŃSKI Law & Consulting Sp. z o.o.

 1. Rubież 46

61-612 Poznań

e-mail: biuro@mikolajmaslinski.pl

 

 

OŚWIADCZENIA O REZYGNACJI Z USŁUGI SZKOLENIOWO-ROZWOJOWEJ

 

Niniejszym oświadczam, iż ………………………………………………………………………..…. rezygnuję z usługi                                                           (imię i nazwisko)

……………………………………………………….…………………………………….………………………………………………. (nazwa usługi szkoleniowo-rozwojowej)

organizowanej w dniu/dniach …………………………………………………………………

 

Zgodnie z Regulaminem usług szkoleniowo-rozwojowych Maśliński Law & Consuting Sp. z o.o.

 

przysługuje/nie przysługuje*

 

mi zwrot w wysokości*:

☐ 100% ☐ 80%

 

uiszczonej należności za udział w usłudze, tj. .…………………. PLN, słownie ……..……………………..……

 

W związku z powyższym proszę o**:

 

☐ odesłanie należności na poniższy rachunek bankowy:

…………………………………………………………………………..………………………………

☐ pozostawienie wpłaconych środków na rachunku Organizatora usługi szkoleniowo-rozwojowej, tytułem opłaty za uczestnictwo w usłudze, która odbędzie się w innym terminie

☐ pozostawienie wpłaconych środków na rachunku Organizatora usługi szkoleniowo-rozwojowej, tytułem wpłaty na rzecz uczestnictwa w innej usłudze:

 

……………………………………………………………………………………..……………………

(nazwa usługi szkoleniowo-rozwojowej)

 

………………………………….………………….

(data, czytelny podpis Uczestnika)

* niewłaściwe skreślić

** właściwe zaznaczyć

 

Załącznik nr 4

KLAUZULA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

 

Uczestnik usługi szkoleniowo-rozwojowej przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z art. 6 oraz 13 lit. a) i c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:

 

Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez MAŚLIŃSKI Law & Consulting Sp. z o.o. zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2018, poz. 1669), w celu realizacji procesu zgłoszenia na usługę, jej realizacji i w zakresie do tego niezbędnym.