Polityka Prywatności oraz Polityki Cookies - Mikołaj Maśliński

Data publikacji Polityki Prywatności: 23 grudnia 2019 r.

Data ostatniej aktualizacji: 20 lutego 2020 r.

1. Mikołaj Maśliński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Mikołaj Maśliński Doradztwo Prawne (dalej: MM Doradztwo Prawne lub Administrator) dokłada wszelkich starań by chronić dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, a także by szanować prywatność każdej osoby, której dane osobowe przetwarza.

2. Korzystanie ze strony internetowej https://mikolajmaslisnki.pl/ oraz https://bdo.mikolajmaslisnki.pl/ oznacza akceptację poniższych warunków Polityki Prywatności oraz Polityki Cookies (dalej: Polityka).

3. Dane osobowe są przetwarzane przez MM Doradztwo Prawne z zachowaniem wymogów powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO, OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88).

4. Niniejsza Polityka określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przyjęte przez MM Doradztwo Prawne. W Polityce uregulowano:

Spis treści

I. Podstawowe pojęcia

II. Administrator Danych Osobowych

III. Zasady zbierania danych osobowych

IV. Sposób przetwarzania danych osobowych

V. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

VI. Prawa osób, których dane przetwarza MM Doradztwo Prawne

VII. Cofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych

VIII. Dostęp do danych osobowych oraz powierzanie danych osobowych

IX. Informacja o przekazywaniu danych do państw trzecich

X. Okres przechowywania danych osobowych

XI. Linki odsyłające do innych stron

XII. Informacja o profilowaniu danych

XIII. Formularze

XIV. Wyłączenie odpowiedzialności i prawa autorskie

XV. Technologie

XVI. Informacja o Inspektorze Ochrony Danych Osobowych

XVII. Polityka plików cookies

XVIII. Zgoda na cookies

XIX. Logi serwera

XX. Zmiany i aktualizacje Polityki

XXI. Kontakt

I.  Podstawowe pojęcia

1. Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, np. imię i nazwisko, numer telefonu, adres, numer dowodu osobistego. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne. Informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań;2.

2. Formularz lub Formularze – miejsca na Stronie, które umożliwiają wprowadzenie danych osobowych przez Użytkownika, we wskazanych w nich celach np. w celu wysyłki newslettera, w celu złożenia zamówienia, w celu kontaktu z Użytkownikiem.

3. Naruszenie ochrony danych osobowych – naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych;

4. Newsletter – oznacza bezpłatną usługę świadczoną drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkownika poprzez przesyłanie listów elektronicznych, za pośrednictwem których Administrator informuje o wydarzeniach, usługach, produktach i innych elementach istotnych z punktu widzenia Administratora i /lub w celu realizacji prawnie uzasadnionego celu Administratora, którym jest marketing bezpośredni.

5. Klient – podmiot, na rzecz którego MM Doradztwo Prawne świadczy usługi.

6. Przetwarzanie danych – jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych;

7. Strona i/lub Sklep internetowy – strona internetowa, blog i sklep internetowy znajdujące się pod adresem www.mikolajmaslisnki.pl oraz www.bdo.mikolajmaslinski.pl.

8. Subskrybent – osoba lub podmiot, która dobrowolnie subskrybowała newsletter oraz wyraziła zgody na jego otrzymywanie w procesie rejestracji lub składania zamówienia od MM Doradztwo Prawne.

9. Użytkownik – każdy podmiot przebywający na stronie i korzystający z niej.

II.  Administrator Danych Osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Mikołaj Maśliński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Mikołaj Maśliński Doradztwo Prawne, ul. Powstańców Wlkp. 121/3, 62-003 Biedrusko, NIP 6222699759, REGON 384076238.

2. Kontakt w sprawach związanych z ochroną danych osobowych oraz szeroko pojętą prywatnością możliwy jest pod adresem e-mail mikolaj.maslinski@mmdp.pl.

III.  Informacja o Inspektorze Ochrony Danych Osobowych

1. Administrator niniejszym informuje, że nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO) i wykonuje samodzielnie obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych.

2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż jego dane osobowe mogą być przekazywane uprawnionym organom państwowym w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami, na ich żądanie i po spełnieniu przesłanek potwierdzających niezbędność pozyskania od Administratora tych danych.

IV.  Zasady zbierania danych osobowych

1. MM Doradztwo Prawne, jako podmiot przetwarzający dane osobowe w ramach świadczenia usług, uzyskuje dane osobowe przede wszystkim bezpośrednio od swoich Klientów (za wyjątkiem – w pewnych sytuacjach – danych zbieranych automatycznie za pomocą plików cookies oraz danych logowania, o czym mowa poniżej). W przypadku, gdy służbowe dane kontaktowe nie zostały zebrane bezpośrednio od osoby, której one dotyczą (np. poprzez otrzymanie przez pracownika MM Doradztwo Prawne wizytówki zawierającej takie dane), mogły być one przekazane przez reprezentowany podmiot bądź pozyskane z publicznie dostępnych źródeł, takich jak publiczne rejestry (np. Krajowy Rejestr Sądowy).

2. Podczas wizyty na stronie, automatycznie zbierane są dane dotyczące samej wizyty, np. adres IP użytkownika, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. (dane logowania). Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o użytkownikach lub do personalizacji zawartości strony w celu jej ulepszenia. Dane te przetwarzane są jednak wyłącznie w celach administrowania stroną, zapewnienia sprawnej obsługi hostingowej, czy kierowania treści marketingowych i nie są kojarzone z danymi poszczególnych użytkowników. Więcej o cookies w dalszej części niniejszej polityki.

3. MM Doradztwo Prawne uzyskuje dane osobowe, w szczególności, w zakresie:

V.  Sposób przetwarzania danych osobowych

1. MM Doradztwo Prawne zapewnia kontrolę nad rodzajem i zakresem przetwarzanych danych osobowych, okresem oraz sposobem ich przetwarzania, a także osobami upoważnionymi do ich przetwarzania.

2. MM Doradztwo Prawne dokłada najwyższych starań w celu ochrony informacji i danych osobowych, które gromadzi.

3. MM Doradztwo Prawne zapewnia odpowiednią administracyjną, techniczną i fizyczną ochronę danych osobowych przed przypadkowym, bezprawnym lub nieupoważnionym uszkodzeniem, utratą, modyfikacjami, dostępem, ujawnieniem lub wykorzystaniem.

4. MM Doradztwo Prawne przechowuje dane osobowe jedynie tak długo, jak jest to niezbędne dla realizacji celu, dla którego dane osobowe zostały zgromadzone, chyba że co innego wynika z przepisów obowiązującego prawa.

5. MM Doradztwo Prawne podejmuje środki w celu zniszczenia lub permanentnego pozbawienia możliwości identyfikacji danych osobowych, jeżeli jest to wymagane przez przepisy obowiązującego prawa lub jeżeli dane osobowe nie są dłużej potrzebne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

6.  MM Doradztwo Prawne oświadcza, że:

VI.  Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

1.     Gromadzone przez MM Doradztwo Prawne dane mogą być wykorzystywane m.in. w następujących celach:

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak ich podania uniemożliwi realizację celów, o których mowa powyżej. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez MM Doradztwo Prawne przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów, jednak nie dłużej niż jest to nakazane przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

VII.  Prawa osób, których dane przetwarza MM Doradztwo Prawne

1. Użytkownikowi, Klientowi, Subskrybentowi, a także każdej innej osobie, której dane przetwarza MM Doradztwo Prawne przysługują w każdej chwili uprawnienia zawarte w art. 15- 21 RODO tj.:

2. MM Doradztwo Prawne zwraca uwagę, że uprawnienia te nie są bezwzględne i nie przysługują w odniesieniu do wszystkich czynności przetwarzania danych osobowych Użytkownika. Tyczy się to np. prawa do uzyskania kopii danych. Uprawnienie to nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób, takie jak np. prawa autorskie, tajemnica zawodowa. W celu poznania ograniczeń dotyczących Twoich uprawnień odsyłam do treści RODO. 

3. Użytkownikowi zawsze przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

4. W celu realizacji swoich praw Użytkownik może zwrócić się do Administratora poprzez adres e-mail: mikolaj.maslinski@mmdp.pl lub listownie na adres miejsca wykonywania działalności przez Administratora, jeśli został podany w niniejszej polityce prywatności, wskazując zakres swoich żądań. Odpowiedź zostanie udzielona w terminie nie późniejszym niż 30 dni od dnia wpłynięcia żądania i jego uzasadnienia.

VIII.  Cofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych

1. Jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na określone działanie, zgoda taka może być w każdym czasie cofnięta, co skutkować będzie usunięciem adresu e-mail z listy mailingowej MM Doradztwo Prawne i zaprzestaniem wskazanych działań. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

2.W niektórych przypadkach, dane mogą nie zostać całkowicie usunięte i zostaną zachowane w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami przez czas zgodny z przepisami ustawy kodeks cywilny lub np. w celu realizacji obowiązków prawnych nałożonych na Administratora.

3. Każdorazowo, MM Doradztwo Prawne odniesie się do żądania Użytkownika, odpowiednio uzasadniając dalsze działania wynikające z obowiązków prawnych.

IX.  Dostęp do danych osobowych oraz powierzanie danych osobowych

1.  Dostęp do danych osobowych posiada: MM Doradztwo Prawne, pisemnie upoważnieni pracownicy MM Doradztwo Prawne, współpracownicy oraz osoby świadczące usługi na jej rzecz. Dostęp do danych osobowych przez wyżej wymienione osoby odbywa się w wyłącznie celu i zakresie określonym przez MM Doradztwo Prawne.

2. MM Doradztwo Prawne prowadzi ewidencję osób upoważnionych do ich przetwarzania. Osoby, które zostały upoważnione do przetwarzania danych, są zobowiązane do zachowania w ścisłej tajemnicy danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia.

3. MM Doradztwo Prawne oraz osoby upoważnione do przetwarzania tych danych stosują środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.

4. MM Doradztwo Prawne nie udostępnia, nie sprzedaje ani nie ujawnia w jakikolwiek inny sposób zbieranych danych osobowych, z wyjątkiem sytuacji opisanych w Polityce lub gdy wynika to z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

5. MM Doradztwo Prawne może powierzyć przetwarzanie danych osobowych dostawcom usług działającym w jej imieniu. Zgodnie z zawartymi z nimi umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, MM Doradztwo Prawne wymaga od tych dostawców usług zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przez nie w imieniu MM Doradztwo

6. MM Doradztwo Prawne informuje Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych m.in. następującym podmiotom:

X.  Informacja o przekazywaniu danych do państw trzecich

1. Dane Użytkownika mogą być przekazywane poza obszar Unii Europejskiej, do państw trzecich, i jeśli dojdzie do takiej sytuacji to będą one przekazywanie wyłącznie odbiorcom, którzy przystąpili do porozumienia „Tarcza prywatności – Privacy Shield” lub tym, którzy gwarantują najwyższa ochronę i bezpieczeństwo danych. 

2. Z uwagi na korzystanie z usług Google, Facebook, MailerLite dane Użytkownika mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach. Google i Facebook przystąpili do programu Privacy Shield i w ten sposób gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy prawa Unii Europejskiej. Często stosują też mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO (np. certyfikaty) lub standardowe klauzule umowne. 

Link do listy podmiotów, które przystąpiły do „Tarczy prywatności – Privacy Shield”: https://www.privacyshield.gov/welcome

3. Szczegółowe informacje dostępne są w treści polityki prywatności każdego z dostawców tych usług, dostępnych na ich stronach internetowych. Przykładowo:

Google LLC: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Facebook Ireland Ltd.: https://www.facebook.com/privacy/explanation

UAB MailerLite: https://www.mailerlite.com/legal/privacy-policy

4. Obecnie usługi oferowane przez Google oraz Facebook dostarczane są głównie przez podmioty znajdujące się w Unii Europejskiej. Należy, jednakże każdorazowo zapoznać się z polityką prywatności tych dostawców w celu otrzymania aktualnej informacji w zakresie ochrony danych osobowych.

XI.  Okres przechowywania danych osobowych

Dane Użytkownika będą przechowywane przez MM Doradztwo Prawne przez czas realizacji poszczególnych usług/osiągnięcia celów oraz:

 1. przez okres realizacji usługi i współpracy, a także przez okres przedawnienia roszczeń zgodnie z przepisami prawa – w odniesieniu do danych przekazanych przez kontrahentów i klientów,
 2. przez okres prowadzenia rozmów i negocjacji poprzedzających zawarcie umowy lub wykonanie usługi – w odniesieniu do danych podanych w zapytaniu ofertowym,
 3. przez okres wymagany przepisami prawa, w tym prawa podatkowego — w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków wynikających z mających zastosowanie przepisów,
 4. do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu złożonego na podstawie art. 21 RODO — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, w tym do celów marketingu bezpośredniego,
 5. do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania, celu biznesowego — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody. Po wycofaniu zgody dane mogą być jeszcze przetwarzane w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami zgodnie z okresem przedawnienia tych roszczeń lub okresem (krótszym) wskazanym Użytkownikowi,
 6. do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych, statystycznych, wykorzystania cookies i administrowania Stronami Administratora,
 7. przez okres maksymalnie 3 lat w przypadku osób, które wypisały się z newslettera w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami (np. informacja o dacie subskrypcji i dacie wypisania się z newslettera, o ilości otrzymanych newsletterów, podejmowanych działaniach i aktywności związanej z otrzymywanymi wiadomościami), lub po okresie 1 roku braku jakiejkolwiek aktywności przez danego subskrybenta, np. nie otworzenia jakiejkolwiek wiadomości od Administratora.

XII.  Linki odsyłające do innych stron

Na Stronie mogą pojawiać się linki odsyłające do innych stron internetowych. Będą one otwierać się w nowym oknie przeglądarki lub w tym samym oknie. MM Doradztwo Prawne nie odpowiada za treści przekazywane przez te strony. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z polityką prywatności lub regulaminem tych stron

XIII.  Informacja o profilowaniu danych

1. Dane osobowe Użytkownika nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, mających wpływ na prawa i obowiązki czy wolności Użytkownika w rozumieniu RODO.

2. W ramach strony internetowej i technologii śledzących dane Użytkownika mogą być profilowane, co pomaga w lepszym spersonalizowaniu oferty firmy, którą MM Doradztwo Prawne kieruje do Użytkownika (głównie poprzez tzw. reklamę behawioralną). Nie powinno to mieć jednak żadnego wpływu na sytuację prawną Użytkownika, w szczególności na warunki zawartych przez niego umów czy umów, które zamierza zawrzeć. Może jedynie pomóc w lepszym dopasowaniu treści i kierowanych reklam do zainteresowań Użytkownika. Użyte informacje są anonimowe i nie są kojarzone z danymi osobowymi podanymi przez Użytkownika np. w procesie zakupu. Wynikają one z danych statystycznych np. płeć, wiek, zainteresowania, przybliżona lokalizacja, zachowania na Stronie.

3. Każdy Użytkownik ma prawo wyrażenia sprzeciwu wobec profilowania, jeśli miałoby ono negatywny wpływ na prawa i obowiązki Użytkownika.

4. Dane osobowe Użytkownika nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, mających wpływ na prawa i obowiązki czy wolności Użytkownika w rozumieniu RODO.

5. W ramach strony internetowej i technologii śledzących dane Użytkownika mogą być profilowane, co pomaga w lepszym spersonalizowaniu oferty firmy, którą MM Doradztwo Prawne kieruje do Użytkownika (głównie poprzez tzw. reklamę behawioralną). Nie powinno to mieć jednak żadnego wpływu na sytuację prawną Użytkownika, w szczególności na warunki zawartych przez niego umów czy umów, które zamierza zawrzeć. Może jedynie pomóc w lepszym dopasowaniu treści i kierowanych reklam do zainteresowań Użytkownika. Użyte informacje są anonimowe i nie są kojarzone z danymi osobowymi podanymi przez Użytkownika np. w procesie zakupu. Wynikają one z danych statystycznych np. płeć, wiek, zainteresowania, przybliżona lokalizacja, zachowania na Stronie.

6. Każdy Użytkownik ma prawo wyrażenia sprzeciwu wobec profilowania, jeśli miałoby ono negatywny wpływ na prawa i obowiązki Użytkownika.

XIV.  Formularze

1. MM Doradztwo Prawne stosuje następujące rodzaje formularzy w ramach Strony:

Formularz zapisu na newsletter – wymaga podania w odpowiednim miejscu swojego imienia i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej w celu wysyłania newslettera.

Formularz systemu umożliwiający pozostawienie komentarzy – Wszelkie dane w formularzu komentarzy Użytkownik podaje dobrowolnie, jeżeli chce taki komentarz pozostawić. Użytkownik umieszczając komentarz wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych. Są to: imię, nazwisko, e-mail, nazwa strony internetowej, numer IP. Niektóre dane oznaczone jako obowiązkowe muszą zostać wpisane.

Formularz zamówienia w Sklepie – Składając zamówienie w sklepie internetowym Administratora Użytkowni musi podać określone dane zgodnie z zasadami zawartymi w regulaminie sprzedaży w celu realizacji zamówienia, realizacji obowiązków prawnych nałożonych na Administratora, rozliczeń, rozpatrywania roszczeń, w celach statystycznych i archiwalnych, a także w celu marketingu bezpośredniego w stosunku do klientów, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora.

Formularz reklamacji i odstąpienia od umowy – W przypadku korzystania z usług lub produktów Administratora Użytkownik może złożyć reklamację lub odstąpić od zawartej umowy. W tym celu, Administrator umożliwia wypełnienie formularza reklamacyjnego i formularza odstąpienia od umowy załączonych do regulaminu sprzedaży. Użytkownik może także dokonać tych czynności bez wypełniania formularza, jednakże podając niezbędne dane.

Formularz rejestracyjny założenia konta Użytkownika w sklepie internetowym – Użytkownik ma możliwość założenia konta w sklepie internetowym i w tym celu powinien dokonać odpowiedniej rejestracji i podania danych: imię, nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania, adres siedziby firmy, NIP, a następnie hasła.

XV.  Wyłączenie odpowiedzialności i prawa autorskie

1. Treści przedstawione na Stronie nie stanowią porad specjalistycznych i nie odnoszą się do konkretnego stanu faktycznego. Jeśli Użytkownik chce uzyskać pomoc w konkretnej sprawie, powinien skontaktować się z osobą uprawnioną do udzielania takich porad lub z Administratorem za podane dane kontaktowe. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie treści zawartych na Stronie lub działań czy zaniechań podejmowanych na jej podstawie.

2. Wszystkie treści umieszczone na Stronie stanowią przedmiot praw autorskich określonych osób i/lub Administratora (np. zdjęcia, teksty, video, bezpłatne materiały, itp.). Administrator nie wyraża zgody na kopiowanie tychże treści w całości lub części bez jego wyraźnej, uprzedniej zgody.

3. Treści umieszczone na Stronie są aktualne na dzień ich zamieszczenia, chyba że wskazano inaczej.

XVI.  Technologie

W celu korzystania ze strony internetowej Administratora niezbędne jest posiadanie:

 1. urządzenia z dostępem do sieci Internet
 2. aktywnej skrzynki elektronicznej odbierającej wiadomości e-mail
 3. przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie stron www
 4. oprogramowanie umożliwiające odczyt treści w przedstawionych formatach np. pdf., video, mp3, mp4.

XVII.  Polityka plików cookies

1. Podobnie jak większość stron internetowych, Strona Administratora korzysta z tzw. technologii śledzących, czyli plików cookies (“ciasteczek”) co umożliwia ulepszanie strony pod kątem potrzeb użytkowników ją odwiedzających.

2. Strona nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

3. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) to dane informatyczne, niewielkie pliki tekstowe, które przechowywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika, np. komputerze, tablecie, smartfonie, wtedy, gdy korzystasz z mojej Strony. Mogą to być cookies własne (pochodzące bezpośrednio ze strony internetowej Administratora) oraz cookies podmiotów trzecich (pochodzące z innych stron internetowych niż strona Administratora).

4. Pliki cookies pozwalają na dostosowanie zawartości mojej strony internetowej do indywidualnych potrzeb Użytkownika. Umożliwiają również tworzenie statystyk, które pokazują w jaki sposób użytkownicy strony korzystają z niej oraz jak się po niej poruszają. Dzięki temu mogę ulepszać stronę internetową Administratora, jej zawartość, strukturę i wygląd.

5. Administrator stosuje następujące pliki cookies podmiotów trzecich w ramach Strony:

5.1. Piksel konwersji Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora.

5.1.1. Narzędzie to dostarczane jest przez Facebook Inc. oraz jego spółki powiązane. To narzędzie analityczne, które pomaga mierzyć skuteczność reklam, pokazuje jakie działania podejmują Użytkownicy Strony oraz pomaga dotrzeć do określonej grupy osób (Facebook Ads, Facebook Insights).

5.1.2. Informacje zbierane w ramach używania Piksela Facebooka są anonimowe i nie pozwalają na Twoją identyfikację. Pokazują ogólne dane na temat użytkowników: lokalizację, wiek, płeć, zainteresowania. Dostawca może łączyć te informacje z informacjami jakie mu przekazujesz w ramach posiadanego konta w portalu Facebook, a następnie wykorzystywać je zgodnie z własnymi założeniami i celami.

5.1.3. Administrator zaleca zapoznanie się ze szczegółami związanymi z użyciem narzędzia Piksel Facebooka i ewentualnie zadanie pytań dostawcy tego narzędzia, jak również zarządzanie swoimi ustawieniami prywatności w portalu Facebook. Więcej informacji znajduje się pod linkiem: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

5.2. Wbudowany kod Google Analytics – w celu analizy statystyk Strony. Google Analytics korzysta z własnych plików cookies do analizowania działań i zachowań Użytkowników Strony. Pliki te służą do przechowywania informacji, np. z jakiej strony Użytkownik trafił na bieżącą stronę internetową. Pomagają udoskonalić Stronę.

5.2.1. Narzędzie to dostarczane jest przez firmę Google LLC. Działania podejmowane w ramach korzystania z kodu Google Analytics opierają się na prawnie uzasadnionym interesie Administratora polegającym na tworzeniu i korzystaniu ze statystyk, co następnie umożliwia ulepszanie usług Administratora i optymalizację Strony.

5.2.2. W ramach korzystania z narzędzia Google Analytics Administrator nie przetwarza jakichkolwiek danych Użytkownika, umożliwiających jego identyfikację.

5.2.3. Administrator zaleca zapoznanie się ze szczegółami związanymi z użyciem narzędzia Google Analytics, możliwością wyłączenia kodu śledzącego i ewentualnie zadanie pytań dostawcy tego narzędzia pod linkiem: https://support.google.com/analytics#topic=3544906.

5.3. Powiadomienia typu web push, z poziomu przeglądarki – w celu lepszej komunikacji z Użytkownikiem oraz szybszego przekazywania mu wartościowych treści czy ofert, Administrator umożliwia wyrażenie zgody na otrzymywanie powiadomień typu web push z poziomu przeglądarki Użytkownika.

5.3.1. Aby wyrazić zgodę na odbieranie powiadomień web push Użytkownik powinien na komunikacie wysyłanym przez jego przeglądarkę internetową zaznaczyć opcję „wyświetlaj powiadomienia” lub inną bliskoznaczną (każda przeglądarka może inaczej nazywać tę opcję).

5.3.2. Zgoda na otrzymywanie ww. powiadomień może zostać w każdej chwili cofnięta poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej Użytkownika. Administrator nie przetwarza żadnych danych osobowych Użytkowników korzystających z powiadomień typu web push. Użytkownicy są identyfikowani wyłącznie na podstawie informacji, które są przechowywane przez ich przeglądarki internetowe, do których Administrator nie ma dostępu.

5.4. Wtyczki kierujące do social mediów np. Facebook, LinkedIn, YouTube, Instagram.

5.4.1. Użytkownik po kliknięciu w ikonę danej wtyczki odsyłany jest do strony zewnętrznego dostawcy, w tym wypadku właściciela danego serwisu społecznościowego np. Facebooka. Następnie posiada możliwość kliknięcia “Lubię to” lub „Udostępnij” i polubienia fanpage Administratora, znajdujący się w portalu Facebook lub też bezpośredniego udostępnienia jego treści (postu, artykułu, video, itd.).

5.4.2. Administrator zaleca zapoznanie się z polityką prywatności Facebooka przed założeniem konta w tym portalu. Administrator nie ma wpływu na dane przetwarzane przez portal Facebook. Od momentu kliknięcia przez Użytkownika w przycisk wtyczki odsyłającej do mediów społecznościowych, dane osobowe są przetwarzane przez portal społecznościowy np. Facebook, który staje się ich administratorem i decyduje o celach i zakresie ich przetwarzania. Cookies pozostawiane przez wtyczkę Facebooka (lub inne podmioty trzecie) mogą też być aplikowane w urządzeniu Użytkownika po wejściu na Stronę a następnie kojarzone z danymi gromadzonymi w portalu Facebooka. Użytkownik korzystając ze Strony akceptuje ten fakt. Administrator nie ma wpływu na przetwarzanie danych przez podmioty trzecie w ten sposób. 

5.5. Narzędzia służące do oceny efektywności kampanii reklamowych Google Ads – w celu prowadzenia kampanii reklamowych oraz remarketingowych, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora.

5.5.1. Administrator nie gromadzi żadnych danych, które pozwalałyby na identyfikację danych osobowych Użytkownika. Administrator zaleca zapoznanie się z polityką prywatności Google w celu poznania szczegółów działania tych funkcji oraz ich ewentualnego wyłączenia z poziomu przeglądarki Użytkownika.

5.6. Cookies służące do odzyskiwania porzuconych koszyków i aktywności Użytkownika na stronie sklepu internetowego,

5.6.1. w celu skierowania do Użytkownika komunikacji reklamowej związanej z niezakończonym zamówieniem, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora.

5.7. Treści z portali i stron internetowych zewnętrznych dostawców,

5.7.1. Administrator może osadzać na Stronie treści z portali, serwisów, blogów i innych stron internetowych zewnętrznych podmiotów. W szczególności mogą to być filmy z serwisu You Tube czy Vimeo.

5.7.2. Wspomniane podmioty trzecie mogą zapisywać pewne dane o odtworzeniach treści jakich dokonał Użytkownik.

5.7.3. Jeśli Użytkownik nie chce, żeby miało to miejsce, powinien wylogować się z danego portalu (jeśli posiada tam konto i jesteś zalogowany) zanim odwiedzi moją Stronę lub nie powinien odtwarzać danych treści na Stronie. Użytkownik może również zmienić ustawienia swojej przeglądarki i zablokować wyświetlanie Ci określonych treści.

5.7.4. Każdorazowo zapoznaj się z polityką prywatności poszczególnych dostawców usług i narzędzi zewnętrznych.

5.8. Linki afiliacyjne i programy partnerskie, w tym Google AdSense

5.8.1. Na Stronie Administratora mogą pojawiać się linki afiliacyjne do określonych produktów lub usług podmiotów trzecich. Jest to sposób monetyzacji treści znajdujących się na Stronie, a udostępnianych co do zasady bezpłatnie. Kliknięcie w link nie spowoduje po stronie Użytkownika naliczenia żadnych opłat. Jeśli przejdziesz na stronę zewnętrznego podmiotu klikając w link afiliacyjny i dokonasz zakupu produktu może mi zostać przyznana prowizja. Korzystając ze Strony zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies w tym zakresie.

5.8.2. Na Stronie mogą też pojawiać się okienka reklamowe z produktami podmiotów trzecich, w ramach tzw. Google AdSense. Administrator informuje, iż nie ma wpływu na treść tych reklam ani ich wygląd, o których decyduje algorytm dostawcy, w tym wypadku Google LLC. Użytkownik może zmienić ustawienia i personalizację reklam bezpośrednio z poziomu swojej przeglądarki wchodząc pod adres: https://adssettings.google.com/authenticated.

5.9. System do pozostawiania komentarzy Disqus

5.9.1. Administrator korzysta z systemu do komentarzy Disqus, dostarczanego przez  Disqus Inc., 301 Howard Street, Suite 300, San Francisco, CA94105, USA.

5.9.2. Disqus pozostawia cookies na stronie Administratora i może je później również wykorzystywać do własnych celów marketingowych.

5.9.3 Administrator zaleca zapoznanie się z polityką prywatności świadczenia usług przez dostawcę Disqus Inc. pod linkiem: https://help.disqus.com/en/articles/1717103-disqus-privacy-policy.

6. Administrator ponownie zaleca zapoznanie się z polityką prywatności każdego z dostawców powyższych usług w celu poznania możliwości dokonywania zmian i ustawień, zapewniających ochronę praw Użytkownika.

7. W ramach strony stosowane są dwa rodzaje plików cookies: sesyjne, które usuwane są po zamknięciu przeglądarki, wylogowaniu lub opuszczeniu strony internetowej, oraz stałe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika, co umożliwia rozpoznanie Twojej przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę, przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Ciebie.

8. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Strony. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

9. Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies (wyłączenie ich, ograniczenie) mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Strony i utrudnić jej funkcjonowanie.

10.  Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem      http://wszystkoociasteczkach.pl/ lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

XVIII.  Zgoda na cookies

Podczas pierwszego wejścia na Stronę Użytkownik jest zobowiązany wyrazić zgodę na cookies lub podjąć inne, możliwe działania wskazane w komunikacie, żeby móc dalej korzystać z zawartości Strony. Korzystanie ze Strony oznacza wyrażenie zgody.  Brak zgody Użytkownika wymaga niezwłoczne opuszczenie Strony. Jednocześnie Administrator informuje, że Użytkownik może zmienić ustawienia swojej przeglądarki, wyłączyć lub usunąć pliki cookies (niezbędne informacje na ten temat dostępne są przeglądarce internetowej w zakładce „pomoc”).

XIX.  Logi serwera

1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.

2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.

3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

4. Logi serwera służą do administrowania Stroną, a ich treść nie jest ujawniana nikomu poza osobami i podmiotami upoważnionymi do administrowania serwerem.

5. Administrator nie wykorzystuje w żaden sposób logów serwera do identyfikacji Użytkownika.

XX.  Zmiany i aktualizacje Polityki

 1. Polityka może być okresowo modyfikowana. Modyfikacje mają na celu uwzględnienie zmian w praktykach MM Doradztwo Prawne dotyczących postępowania z danymi osobowymi i wzmocnienie systemu ochrony danych osobowych w MM Doradztwo Prawne.
 2. Istotne zmiany w Polityce będą sygnalizowane za pomocą dobrze widocznych komunikatów umieszczonych na stronie internetowej MM Doradztwo Prawne. U góry strony z treścią Polityki znajdzie się informacja o dacie jej najnowszej aktualizacji.

XXI.  Kontakt

Mogą Państwo w dowolnym czasie skontaktować się z MM Doradztwo Prawne (mikolaj.maslinski@mmdp.pl) w celu uzyskania informacji o tym, czy i w jaki sposób MM Doradztwo Prawne wykorzystuje lub zamierza wykorzystywać Państwa dane osobowe, jak również w razie jakichkolwiek pytań lub uwag na temat Polityki.